Province - Thông tin Tỉnh thành

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Province - Thông tin Tỉnh thành
 1. Api lấy danh sách Tỉnh/Thành Phố

Data Response :

Name

Type

Description

id

int

Id của tỉnh/thành phố

name

string

tên của tỉnh/thành phố

curl --location --request GET 'https://open.sendo.vn/api/address/region' \
--header 'Authorization: Bearer token'

Với token lấy từ api login https://open.sendo.vn/login

{
  "result": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hồ Chí Minh",
      "deleted": null,
      "districts": null
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Hà Nội",
      "deleted": null,
      "districts": null
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "An Giang",
      "deleted": null,
      "districts": null
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Bắc Kạn",
      "deleted": null,
      "districts": null
    }
  ],
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
}

 

 1.  

Api lấy chi tiết tỉnh/ thành phố

Data Request :

Name

Type

Required

Description

id

int

true

id tỉnh thành phố

Data Response :

Data Response :

Name

Type

Description

id

int

Id của tỉnh/thành phố

name

string

tên của tỉnh/thành phố

curl --location --request GET 'https://open.sendo.vn/api/address/region/1' \
--header 'Authorization: Bearer token'

Với token lấy từ api login https://open.sendo.vn/login

Trong đó 1 là id của tỉnh

Data sample

{
  "result": {
    "id": 1,
    "name": "Hồ Chí Minh",
    "deleted": null,
    "districts": null
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
}