District - Thông tin Quận/ Huyện

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

District - Thông tin Quận/ Huyện

1.Api lấy danh sách Quận/Huyện

Data Request :

Name

Type

Required

Description

regionId

int

true

id của tỉnh, thành phố

Data Response :

Name

Type

Description

id

int

Id của Quận/Huyện

name

string

tên của Quận/Huyện

curl Sample

curl --location --request GET 'https://open.sendo.vn/api/address/district?regionId=1' \
--header 'Authorization: Bearer token'

Với token lấy từ api login https://open.sendo.vn/login

Data response sample

{
  "result": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Quận 1",
      "deleted": null,
      "wards": null
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Quận 2",
      "deleted": null,
      "wards": null
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Quận 3",
      "deleted": null,
      "wards": null
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Quận 4",
      "deleted": null,
      "wards": null
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Quận 5",
      "deleted": null,
      "wards": null
    }
  ],
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
}

 

2 .Api lấy chi tiết Quận/Huyện

Data Request :

Name

Type

Required

Description

id

int

true

id tỉnh Quận/Huyện

Data Response :

Name

Type

Description

id

int

Id của Quận/Huyện

name

string

tên của Quận/Huyện

curl --location --request GET 'https://open.sendo.vn/api/address/district/1' \
--header 'Authorization: Bearer token'

Với token lấy từ api login https://open.sendo.vn/login

Trong đó 1 là id của Quận/Huyện

Data sample

{
  "result": {
    "id": 1,
    "name": "Quận 1",
    "deleted": null,
    "wards": null
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
}