Ward - Thông tin Phường/ Xã

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Ward - Thông tin Phường/ Xã

1.Api lấy danh sách Phường/ Xã

Data Request :

Name

Type

Required

Description

districtId

int

true

id của Quận huyện

Data Response :

Name

Type

Description

id

int

Id của Phường/ Xã

name

string

tên của Phường/ Xã

curl Sample

curl --location --request GET 'https://open.sendo.vn/api/address/ward?districtId=1' \
--header 'Authorization: Bearer token'

Với token lấy từ api login https://open.sendo.vn/login

Data response sample

{
  "result": [
    {
      "id": 26734,
      "name": "Phường Tân Định",
      "deleted": null,
      "disable_for_pickup": null
    },
    {
      "id": 26737,
      "name": "Phường Đa Kao",
      "deleted": null,
      "disable_for_pickup": null
    },
    {
      "id": 26740,
      "name": "Phường Bến Nghé",
      "deleted": null,
      "disable_for_pickup": null
    }
   ],
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
}

 

2 .Api lấy chi tiết Phường/ Xã

Data Request :

Name

Type

Required

Description

id

int

true

id tỉnh Phường/ Xã

Data Response :

Name

Type

Description

id

int

Id của Phường/ Xã

name

string

tên của Phường/ Xã

curl --location --request GET 'https://open.sendo.vn/api/address/ward/1' \
--header 'Authorization: Bearer token'

Với token lấy từ api login https://open.sendo.vn/login

Trong đó 1 là id của Phường/ Xã

Data sample

{
  "result": {
    "id": 1,
    "name": "Phường Phúc Xá",
    "deleted": null,
    "disable_for_pickup": null
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
}