Registration api - Hướng dẫn đăng ký

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Registration api - Hướng dẫn đăng ký

Bước 1 : Vào ban.sendo.vn để đăng kí sử dụng

Sau khi đăng nhập vào ban.sendo.vn, vào menu “Góc thông tin”, rồi vào link “Kết nói API“ ( hoặc vào trực tiếp đường dẫn http://ban.sendo.vn/cau-hinh/api) để đăng kí

 1. Nếu bạn chỉ có nhu cầu đăng nhập Sendo Seller Api

  1. Chọn “Kết nối Api

  2. Sau đó chọn nút “Lưu


  3.  

 2. Nếu bạn có nhu cầu đăng nhập Sendo Seller Api và nhận dữ liệu từ Sendo

  1. Chọn “Kết nối Api

  2. Nhập đường dẫn nhận dữ liệu, ví dụ : http://linknhandulieu.vn/
   Lưu ý: đường dẫn nhập dữ liệu phải là đường dẫn hệ thống của Shop, trong trường hợp Shop chưa có hệ thống nhận dữ liệu, Shop có thể xây dựng và bổ sung link sau đó.
   Trường hợp dùng các link không hợp lệ: sendo.vn, loccalhost, google.com.vn, http://linknhandulieu.vn/, … Sendo sẽ reject kết nối api của shop.

  3. Chọn loại dữ liệu sẽ nhận, ví dụ chọn “Tạo đơn hàng“ thì khi phát sinh đơn hàng trên shop của bạn, hệ thống sendo sẽ gửi thông tin đơn hàng qua Api http://linknhandulieu.vn/

 

Bước 2 : Đăng nhập vào Sendo Seller Api để lấy token

NOTE

 • Login cho phép tối đa 5 request/s theo IP

 • Token sẽ hết hiệu lực trong vòng 8 giờ kể từ lúc login

 

Tham số:

Tên field

Mô tả

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Ví dụ

shop_key

Mã shop ở bước 1

string

b1d67039b0bc44fd875a44bc7eef3778

secret_key

Mã bảo mật ở bước 1

string

47d0ebcf5bfc4b4eb32b14217377e7a2

Dùng POST HTTPS request vào địa chỉ https://open.sendo.vn/login, thêm header “Content-Type” giá trị “application/json” định dạng với encoding là UTF-8 trong body

 • shop_key REQUIRED. Giá trị của 'client_key'

 • secret_key REQUIRED. Giá trị của 'secrect_key'

Ví dụ :

curl -L -X POST 'https://open.sendo.vn/login' \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
	"shop_key":"b1d67039b0bc44fd875a44bc7eef3778",
	"secret_key":"47d0ebcf5bfc4b4eb32b14217377e7a2"
}'

Kết quả sau khi gọi thành công (status: 200)

{
    "result": {
        "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJTdG9yZUlkIjoiMTE5MDQiLCJVc2VyTmFtZSI6IiIsIlN0b3JlU3RhdHVzIjoiMiIsIlNob3BUeXBlIjoiMiIsIlN0b3JlTGV2ZWwiOiIwIiwiZXhwIjoxNTkxNjM4NDEwLCJpc3MiOiIxMTkwNCIsImF1ZCI6IjExOTA0In0.7dpjoY5kEPReWve0HuBt2HiEZgQl0_fMDxL0z8hgVPE",
        "expires": "2020-06-09T00:46:50.6194131+07:00"
    },
    "success": true,
    "error": null,
    "status_code": 200,
    "total_records": null,
    "params": null
}

 

 

Bước 3 Cách gọi một yêu cầu xác thực lên server

Ở bước 2 sau khi gọi thành công sẽ có được thông tin API token, Dùng token này để gọi các request lấy thông tin đơn hàng, sản phẩm...

Thêm trong HTTP header,

Authorization: Bearer {access_token}

Ví dụ gọi api lấy danh sách lý do hủy đơn hàng

 

curl -L -X GET 'https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder/reason-collection' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJTdG9yZUlkIjoiMTM4NzE0IiwiVXNlck5hbWUiOiIiLCJTdG9yZVN0YXR1cyI6IjIiLCJTaG9wVHlwZSI6IjAiLCJTdG9yZUxldmVsIjoiMCIsImV4cCI6MTU5MTgwMzQ2MiwiaXNzIjoiMTM4NzE0IiwiYXVkIjoiMTM4NzE0In0.6Fn1Kqo-TIEnxqzs_ttVupr33OeM66gQOQkm7TOF0f0'