Get by OrderNumber - Lấy chi tiết đơn theo OrderNumber

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get by OrderNumber - Lấy chi tiết đơn theo OrderNumber

API lấy thông tin chi tiết của một đơn hàng

Changed history

Description

Date

Author

Update formula to calculate total_amount (sales_order)

Add fields: shop_voucher_amount,sendo_voucher_amount (sales_order)

Updated description of timestamp

Add field shop_program_name (sales_order)

Add field shop_program_amount (sales_order)

Add field shop_program_percent (sku_details)

Add field shop_program_amount (sku_details)

Add field shipping_voucher_amount (sales_order)

Add field seller_pay_later_fee (sales_order)

Add field is_flash_sales (sku_details)

Add field flash_sale_amount (sku_details)

Add field flash_deal_type_names (sku_details)

Add field is_combo_discount (sku_details)

Add field combo_parent_product_id (sku_details)

Tham số:

Parameter

Mô tả

Bắt buộc

Ví dụ

order_number

Mã đơn hàng

string, example: 142873645429

Fields

Tên field

Diễn giải/ viết tắt

boolean

Dữ liệu có thể tồn tại:

 • true/false 

 • yes/no 

 • Có/Không

sp

sản phẩm

sales_order

Tên field

Tên diễn giải

kiểu dữ liệu

Mô tả

order_number

Mã đơn hàng

string

Mã đơn hàng

order_status

Trạng thái đơn hàng

int

Xem chi tiết

delivery_status

Trạng thái vận chuyển

int

Xem chi tiết

payment_status

Trạng thái thanh toán

int

Xem chi tiết

tracking_number

Mã vận đơn

string

 

carrier_name

Gói/ đơn vị vận chuyển

text

 

carrier_code

Mã gói/ đơn vị vận chuyển

string

 

carrier_phone

Hotline đơn vị vận chuyển

string

 

sort_code

mã lọc đơn hàng (đơn vị vận chuyển)

string

 

buyer_phone

Số điện thoại người mua

string

 

buyer_address

Địa chỉ người mua

text

 

buyer_region_id

Tỉnh thành người mua

int

 

buyer_district_id

Quận huyện người mua

int

 

buyer_region

Tỉnh thành người mua

text

 

buyer_district

Quận huyện người mua

text

 

buyer_ward

Phường xã người mua

text

 

sales_order_merges

Danh sách các đơn hàng cha( đh gộp)

string

 

is_shop_voucher

Voucher của shop

bool

true/false → thay thế bằng field shop_voucher_amount

is_delivery_failed

Giao hàng không thành công

bool

true/false

warning_status

Cảnh báo

int

0: NotWarning - Không có cảnh báo

1: Warning - Có cảnh báo

is_merge

Đơn hàng gộp

bool

true/false

mobile_discount_amount

Giảm giá mua hàng qua mobile

float64

 

allow_check

Đồng kiểm 

bool

true/false ( Cho phép người mua kiểm hàng)

is_self_shipping

Shop tự vận chuyển

bool

true/false

bank_name

Ngân hàng

text

 

is_installment

Trả góp

bool

true/false

is_first_order

Đơn hàng đầu tiên

bool

true/false

installment_fee

Phí trả góp thu seller

float64

 

sendo_support_fee_to_buyer

Sendo hỗ trợ phí người mua

float64

 

reason_cancel_code

Mã lý do hủy

string

 

voucher_value

Tiền voucher

float64

→ thay thế bằng field shop_voucher_amount/sendo_voucher_amount

region_name

Tỉnh thành lấy hàng

string

 

seller_shipping_fee

Người bán hỗ trợ phí vận chuyển

float64

 

senpay_free_shipping

Số tiền hỗ trợ buyer khi thanh toán online

float64

Do shop cấu hình. mặc định: 0

sendo_support_fee

Số tiền Sendo hỗ trợ phí người bán

float64

 

parent_order_number

Mã đơn hàng cha (tách)

string

 

child_order_number

Mã đơn hàng con (tách)

string

 

transferred_amount

Chuyển tiền shop

float64

 

affiliate_from_source

Nguồn affiliate

string

 

affiliate_name

Tên đơn vị Affiliate

text

 

affiliate_total_amount

Phí Affiliate

float64

 

receiver_address

Địa chỉ người nhận

text

 

receiver_ward

Phường xã người nhận

text

 

receiver_district

Quận huyện người nhận

text

 

receiver_region

Tỉnh thành người nhận

text

 

bank_code

Mã ngân hàng

string

Mã ngân hàng người mua sử dụng để mua hàng

installment_bank_fee

Phí trả góp ngân hàng

float64

 

payment_period

Kỳ hạn thanh toán trả góp

string

 

percent_installment

% Phí Trả góp gởi qua Seller

float64

 

transportation_type

Phương thức vận chuyển Sorting

string

truck/air

receiver_email

Email người nhận voucher/ evoucher

string

 

tracking_link

 

string

 

payment_status_name

Trạng thái thanh toán

text

 

senpay_fee

Phí thanh toán Senpay

float64

 

store_picking_address

Đia chỉ kho của người bán

text

 

is_declare_value

Đơn hàng có khai giá

bool

true/false

declare_value_fee

Phí khai giá đơn hàng

float64

 

cod_fee

Phí thu hộ

float64

 

is_post_office

Người bán chọn mang hàng ra điểm gởi

bool

true/false

post_offices_fee

Phí mang hàng ra bưu cục

float64

 

sales_order_type

Loại đơn hàng 

int

1: Sendo, 3: Senmall

sales_promotion_amount

Tiền khuyến mãi

float64

Không dùng

types_of_sales_promotion

Loại chương trình khuyến mãi.

int

 

is_printed

Trạng thái đã in đơn

bool

true/false

sales_product_type

Loại sản phẩm

int

1: Vật lý, 2: Voucher, 3: E-Voucher 

payment_type

Loại hình thanh toán

int

Xem chi tiết

ship_from_region_id

ID tỉnh thành lấy hàng

int

 

ship_from_country_code

Mã quốc gia

string

mặc định: VN

receiver_name

Tên người nhận

text

 

ship_to_address

Địa chỉ người nhận

text

 

ship_to_ward

Phường xã nhận hàng

text

 

ship_from_district_id

ID quận huyện lấy hàng

int

 

ship_to_district_id

ID quận nhận

int

 

ship_to_country_code

Mã quốc gia (nhận hàng)

string

mặc định: VN

ship_to_zipcode

Mã bưu điện nơi nhận hàng

string

 

shipping_contact_phone

Số điện thoại người nhận

string

 

ship_to_region_id

ID vùng nhận (vùng miền trong nước)

int

 

ship_from_ward

Phường xã lấy hàng

text

 

shipping_type

Hình thức vận chuyển

int

 

shipping_fee

Phí vận chuyển

float64

 

ship_from_address

Địa chỉ lấy hàng

text

 

total_amount

Tổng tiền hàng

float64

sub_total - seller_shipping_fee + sendo_support_fee - senpay_free_shipping - shop_voucher_amount - mobile_discount_amount - installment_fee - affiliate_total_amount - senpay_fee - declare_value_fee - shop_program_amount - seller_pay_later_fee + post_offices_fee

total_amount_buyer

Tiền thanh toán của người mua

float64

 

weight

Trọng lượng đơn hàng

float64

 

actual_weight

Trọng lượng nhà vận chuyển cân lại

float64

 

payment_method

Phương thức thanh toán

int

Xem chi tiết

note

Ghi chú theo đơn hàng

text

 

reason_delay

Lý do hoãn

text

 

reason_cancel

Lý do hủy

text

 

canceled_by

Người hủy 

string

Buyer, Seller, Other..

refund_to_buyer_amount

Số tiền hoàn người mua

float64

 

transfer_to_seller_amount

Chuyển tiền shop

float64

 

refund_trans

Hoàn tiền thành công, thất bại

string

 

is_disputing

Tình trạng đơn hàng có khiếu nại

bool

true/false

sub_total

Tổng tiền sản phẩm

float64

 

stage

Quá trình xử lý của đơn hàng

int

 

process_refund_amount

Số tiền cần chuyển người mua

float64

sử dụng trong giao dịch chuyển tiền

can_action

Kiểm tra gian lận

bool

True: có thể thao tác đơn hàng .

False: đơn hàng đang trong quá trình kiểm tra, không thể thao tác.

fds_expired_time

Thời gian đơn hàng kiểm tra gian lận

int

fds_expired_time = 5 => 5 phút (5 minutes)

payment_type_1

Loại hình thanh toán

int

Xem chi tiết

payment_status_1

Trạng thái thanh toán

int

Xem chi tiết

payment_type_1_amount

Phí thanh toán

float64

 

payment_type_2

Loại hình thanh toán

int

Xem chi tiết

payment_status_2

Trạng thái thanh toán

int

Xem chi tiết

payment_type_2_amount

Phí thanh toán

float64

 

order_date_time_stamp

Ngày tạo đơn

int64

UTC/GMT + 7

ticket_use_date_time_stamp

Sử dụng đến ngày

int64

UTC/GMT + 7

payment_status_date_time_stamp

Ngày cập nhật trạng thái thanh toán

int64

UTC/GMT + 7

delay_date_time_stamp

Ngày hoãn đơn

int64

UTC/GMT + 7

delay_to_date_time_stamp

Hoãn đến ngày

int64

UTC/GMT + 7

submit_date_time_stamp

Ngày xác nhận đơn

int64

UTC/GMT + 7

pod_date_time_stamp

 

int64

UTC/GMT + 7

canceled_date_time_stamp

Ngày hủy đơn

int64

UTC/GMT + 7

updated_date_time_stamp

Ngày cập nhật đơn

int64

UTC/GMT + 7

expected_delivery_date_time_stamp

Ngày dự kiến giao hàng

int64

UTC/GMT + 7

order_status_date_time_stamp

Ngày cập nhật trạng thái đơn

int64

UTC/GMT + 7

delivery_status_date_time_stamp

Ngày cập nhât trạng thái giao hàng

int64

UTC/GMT + 7

shop_program_name

Tên chương trình Shop đăng kí

string

VD: “ShopPlus”

shop_program_amount

Giá tiền shop đăng kí theo chương trình

float64

Phụ thuộc vào shop_program_name

shipping_voucher_amount

Giá khuyến mãi vận chuyển

float64

 

seller_pay_later_fee

Giá tiền thanh toán trả sau

float64

 

shop_voucher_amount

Tiền voucher của Shop

float64

 

sendo_voucher_amount

Tiền voucher của Sendo

float64

 

sku_details

Chi tiết sản phẩm trên đơn hàng

object

Xem thi tiết mô tả sku_details

sku_details

Tên field

Tên diễn giải

Kiểu dữ liệu

Mô tả

product_variant_id

ID sản phẩm

int

 

product_name

Tên sản phẩm

text

 

sku

Mã sản phẩm

text

 

quantity

Số lượng

int

 

size

Kích cỡ

text

 

color

Màu sắc

text

 

price

Giá sản phẩm

float64

 

sub_total 

Tổng tiền sản phẩm

float64

 

weight

Trọng lượng

float64

 

product_image

Link hình sản phẩm

Text

 

description

Mô tả sản phẩm

text

 

unit_id

đơn vị

int

1 : Cái (Single)

2 : Bộ (Set)

3:  Chiếc (One)

4: Đôi (Double)

5: Hộp (Box)

6: Cuốn (Book)

7: Chai (Bottle)

8: Thùng (Crate)

attribute_hash

Mã thuộc tính sản phẩm

Text

 

flash_deal_type_name

Tên trương trình khuyến mãi

Text

 

shop_program_percent

Phần trăm shop đăng kí theo trương trình

float64

Phụ thuộc vào shop_program_name của sales_order . VD: 10

shop_program_amount

Giá tiền shop đăng kí theo trương trình

float64

Phụ thuộc vào shop_program_name của sales_order

is_flash_sales

Sản phẩm có tham gia sự kiện không

bool

 

flash_sale_amount

Giá hỗ trợ sự kiện

float64

 

flash_deal_type_names

Danh sách loại hình sự kiện

array

[
"FlashSale"
"LuckySale",
"DailyDeal",
"BulkSale",
"ComboDiscount",
]

is_combo_discount

Có sản phẩm mua kèm

bool

 

combo_parent_product_id

Id sản phẩm cha mua kèm

int

dùng để định danh sản phẩm mua kèm (với combo_parent_product_id là ProductId của sản phẩm cha)

Code Snippet request

CURL
curl -X GET \
 'https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder/142873645429' \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \
Javascript Ajax
var settings = {
 "async": true,
 "crossDomain": true,
 "url": "https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder/142873645429",
 "method": "GET",
 "headers": {
  "Authorization": "bearer your_access_token"
 }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});

Code Snippet response

Sample response
{
  "result": {
    "sales_order": {
      "order_number": "14633473428",
      "order_status": 13,
      "delivery_status": null,
      "payment_status": 1,
      "tracking_number": "",
      "carrier_name": "Chuyển phát tiêu chuẩn",
      "carrier_code": "ecom_shipping_dispatch_cptc_sc",
      "carrier_phone": "",
      "sort_code": "",
      "buyer_phone": "0903607123",
      "buyer_address": "Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B—33B, đường số 8, KCX Tân Thuận",
      "buyer_region_id": 1,
      "buyer_district_id": 7,
      "buyer_region": "",
      "buyer_district": "",
      "buyer_ward": "",
      "sales_order_merges": "",
      "is_shop_voucher": false,
      "is_delivery_failed": null,
      "warning_status": null,
      "is_merge": false,
      "mobile_discount_amount": 0.0,
      "allow_check": false,
      "is_self_shipping": false,
      "bank_name": "",
      "is_installment": false,
      "is_first_order": null,
      "installment_fee": 0.0,
      "sendo_support_fee_to_buyer": 2000.0,
      "reason_cancel_code": "CBS",
      "voucher_value": 0.0,
      "region_name": "Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B—33B, đường số 8, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh",
      "seller_shipping_fee": 10000.0,
      "senpay_free_shipping": 0.0,
      "sendo_support_fee": 0.0,
      "parent_order_number": "",
      "child_order_number": "",
      "transferred_amount": 0.0,
      "affiliate_from_source": "",
      "affiliate_name": "",
      "affiliate_total_amount": 0.0,
      "receiver_address": "",
      "receiver_ward": "",
      "receiver_district": "",
      "receiver_region": "",
      "bank_code": "",
      "installment_bank_fee": 0.0,
      "payment_period": "",
      "percent_installment": 0.0,
      "transportation_type": "",
      "receiver_email": "buunguyenvn@yahoo.com",
      "tracking_link": "",
      "payment_status_name": "Chưa nhận tiền",
      "senpay_fee": 0.0,
      "store_picking_address": "123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh",
      "is_declare_value": null,
      "declare_value_fee": 0.0,
      "cod_fee": 0.0,
      "is_post_office": null,
      "post_offices_fee": 0.0,
      "sales_order_type": 1,
      "types_of_sales_promotion": 6,
      "is_printed": false,
      "sales_product_type": 1,
      "payment_type": null,
      "ship_from_region_id": 1,
      "ship_from_country_code": "",
      "receiver_name": "Nguyen Tran",
      "ship_to_address": "Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B—33B, đường số 8, KCX Tân Thuận",
      "ship_to_ward": "Phường Tân Thuận Đông",
      "ship_from_district_id": 10,
      "ship_to_district_id": 7,
      "ship_to_country_code": "VN",
      "ship_to_zipcode": "700000",
      "shipping_contact_phone": "0903607154",
      "ship_to_region_id": 1,
      "ship_from_ward": "Phường 12",
      "shipping_type": 1,
      "shipping_fee": 12000.0,
      "ship_from_address": "123 Nguyễn Đình Chiểu",
      "total_amount": 311000.0,
      "weight": 260.0,
      "actual_weight": 260.0,
      "payment_method": 1,
      "note": "Đơn hàng Test QC",
      "reason_delay": "",
      "reason_cancel": "Người bán quá hạn xác nhận tình trạng hàng",
      "canceled_by": "scheduler",
      "refund_to_buyer_amount": 0.0,
      "transfer_to_seller_amount": 0.0,
      "refund_trans": null,
      "is_disputing": false,
      "sub_total": 376000.0,
      "stage": 1,
      "process_refund_amount": 0.0,
      "can_action": true,
      "order_date_time_stamp": 1595930389.0,
      "ticket_use_date_time_stamp": 0.0,
      "payment_status_date_time_stamp": 1595930389.0,
      "delay_date_time_stamp": null,
      "delay_to_date_time_stamp": null,
      "submit_date_time_stamp": null,
      "pod_date_time_stamp": null,
      "canceled_date_time_stamp": 1596103411.0,
      "created_date_time_stamp": 1595930390.0,
      "updated_date_time_stamp": 1596103411.0,
      "expected_delivery_date_time_stamp": null,
      "order_status_date_time_stamp": 1596103411.0,
      "delivery_status_date_time_stamp": null,
      "total_amount_buyer": 376000.0,
      "payment_type1": 0,
      "payment_status1": 0,
      "payment_type1_amount": 0.0,
      "payment_type2": 0,
      "payment_status2": 0,
      "payment_type2_amount": 0.0,
      "fds_expired_time": 0,
      "shop_program_name": "ShopPlus",
      "shop_program_amount": 5000.0,
      "shipping_voucher_amount": 10000.0,
      "seller_pay_later_fee": 50000.0,
      "shop_voucher_amount": 10000.0,
      "sendo_voucher_amount": 0.0
    },
    "sku_details": [
      {
        "product_variant_id": 22410439,
        "product_name": "product example",
        "sku": "product-pro-v1",
        "quantity": 1,
        "size": "",
        "color": "",
        "price": 150000.0,
        "sub_total": 150000.0,
        "weight": 10.0,
        "product_image": "https://media3.scdn.vn/img3/2019/9_10/c7OrsP.png",
        "description": "Kích thước: 26 - Màu sắc: Vàng - phong cách: trẻ trung ",
        "unit_id": 2,
        "attribute_hash": "603_19093_1718600",
        "shop_program_percent": 5.0,
        "shop_program_amount": 5000.0,
        "is_flash_sales": true,
        "flash_sale_amount": 5000.0,
        "flash_deal_type_names": [
          "BulkSale",
          "ComboDiscount"
        ],
        "is_combo_discount": true,
        "combo_parent_product_id": 0
      },
      {
        "product_variant_id": 28146359,
        "product_name": "[SPTest] Phấn Phủ Dạng Bột Pond's Angel Face Pinkish White Glow Face Powder 50gr",
        "sku": "nl29032020-16",
        "quantity": 1,
        "size": "",
        "color": "",
        "price": 25000.0,
        "sub_total": 25000.0,
        "weight": 50.0,
        "product_image": "https://media3.scdn.vn/img4/2020/03_29/ISlD13AAM8c9qUUBDyI3.jpg",
        "description": "Màu Mùi: 16 ",
        "unit_id": 5,
        "attribute_hash": "23565",
        "shop_program_percent": 5.0,
        "shop_program_amount": 5000.0,
        "is_flash_sales": true,
        "flash_sale_amount": 0.0,
        "flash_deal_type_names": [
          "ComboDiscount"
        ],
        "is_combo_discount": true,
        "combo_parent_product_id": 22410439
      },
      {
        "product_variant_id": 28146364,
        "product_name": "[SPTest] Bông Tẩy Trang BeoLa",
        "sku": "nl29032020357",
        "quantity": 1,
        "size": "",
        "color": "",
        "price": 201000.0,
        "sub_total": 201000.0,
        "weight": 200.0,
        "product_image": "https://media3.scdn.vn/img4/2020/03_29/FLGzFigzifdOqj59g8V0.jpg",
        "description": "",
        "unit_id": 1,
        "attribute_hash": "",
        "shop_program_percent": 5.0,
        "shop_program_amount": 5000.0,
        "is_flash_sales": false,
        "flash_sale_amount": 0.0,
        "flash_deal_type_names": [],
        "is_combo_discount": false,
        "combo_parent_product_id": 0
      }
    ]
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}