Get List Order - Lấy thông tin đơn hàng theo khung thời gian

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get List Order - Lấy thông tin đơn hàng theo khung thời gian

API lấy thông tin đơn hàng theo một khoảng thời gian:

 • Mặc định không truyền dữ liệu thời gian sẽ được lấy mặc định trong vòng 7 ngày của ngày đặt đơn(order_date) (từ ngày hiện tại lùi về 7 ngày)

            VD: order_date_from: 2020/06/21 (từ 00 giờ 00 phút 00 giây),  order_date_to: 2020/06/27 (đến 23 giờ 59 phút 59 giây)

 • Tìm kiếm theo order_status_date sẽ chỉ được phép trong phạm vi 3 ngày.

            VD: order_status_date_from: 2020/06/21 (từ 00 giờ 00 phút 00 giây),  order_status_date_to: 2020/06/23 (đến 23 giờ 59 phút 59 giây)

 • Tìm kiếm theo Token sẽ lấy điều kiện tìm kiếm theo thông tin trên Tokenbỏ qua các thông tin khác trên bộ lọc.

 • Token có thời gian hết hạn, phải bỏ token hết hạn ra để có thể tiếp tục tìm kiếm.

Changed history

Description

Date

Author

Add field shop_program_name (sales_order)

Add field shop_program_amount (sales_order)

Add field receiver_email (sales_order)

Tham số:

Parameter

Mô tả

Bắt buộc

Ví dụ

order_date_from

Bắt đầu từ ngày (ngày đặt hàng), định dạng yyyy/MM/dd

Không

string, example: 2020/06/01

order_date_to

Đến ngày (ngày đặt hàng), định dạng yyyy/MM/dd

Không

string, example: 2020/06/30

order_status_date_from

Bắt đầu từ ngày (ngày thay đổi trạng thái đơn hàng), định dạng yyyy/MM/dd

Không

string, example: 2020/06/01

order_status_date_to

Đến ngày (ngày thay đổi trạng thái đơn hàng), định dạng yyyy/MM/dd

Không

string, example: 2020/06/03

order_status

Trạng thái đơn hàng (info: http://prntscr.com/olu3xh)

Không

int, example: 2  

page_size

Giới hạn số lượng trên 1 trang, mặc định là 10 và tối đa là 50

Không

int, example: 10

token

Shop lấy dữ cho trang tiếp theo hoặc trang trước đó shop cần điền thông tin vào token tương ứng ở output:

 • token = next_token: trang tiếp theo

 • token = previous_token: Trang trước đó

Hệ thống sẽ ưu tiên lấy data theo thông tin nhập vào token và bỏ qua các thông tin: order_date_from, order_date_to, order_status_date_from, order_status_date_to, order_status, page_size. Trường hợp token = "" hệ thống sẽ mặc định lấy trang đầu tiên với các thông tin yêu cầu order_date_from, order_date_to, order_status_date_from, order_status_date_to, order_status, page_size

Không

string, example: "qPupq15TljMzG6Vtf14MYEN/oRIe2TS........."

Fields

Tên field

Diễn giải/ viết tắt

boolean

Dữ liệu có thể tồn tại:

 • true/false 

 • yes/no 

 • Có/Không

sp

sản phẩm

 

Tên field

Tên diễn giải

kiểu dữ liệu

Mô tả

order_number

Mã đơn hàng

string

Mã đơn hàng

order_status

Trạng thái đơn hàng

int

Xem chi tiết

payment_method

Phương thức thanh toán

int

Xem chi tiết

total_amount

Tổng tiền hàng

float64

Tổng tiền hàng >=0

sub_total - seller_shipping_fee + sendo_support_fee - senpay_free_shipping - voucher_value (voucher_value = 0 nếu is_shop_voucher == false ) - buyer_loyalty_amount - mobile_discount_amount - installment_fee - affiliate_total_amount - senpay_fee - declare_value_fee

total_amount_buyer

Tổng tiền người mua phải trả

float64

 

sub_total

Tổng tiền sản phẩm

float64

 

buyer_phone

Số điện thoại người mua

string

 

buyer_address

Địa chỉ người mua

text

 

ship_from_address

Địa chỉ lấy hàng

text

 

ship_to_address

Địa chỉ người nhận

text

 

ship_to_region_id

ID vùng nhận (vùng miền trong nước)

int

 

ship_to_district_id

ID quận nhận

int

 

ship_to_ward

Phường xã nhận hàng

text

 

receiver_full_address

Địa chỉ người nhận (đầy đủ)

text

Địa chỉ, phường xã, quận huyện, tỉnh thành

shipping_contact_phone

Số điện thoại người nhận

string

 

receiver_name

Tên người nhận

text

 

sale_product_type

Loại đơn hàng

int

1: Vật lý, 2: Voucher, 3: E-Voucher 

order_date_time_stamp

Ngày tạo đơn

int64

Kiểu Unix Timestamp (https://www.epochconverter.com/)

fds_expired_time

Thời gian đơn hàng kiểm tra gian lận

int

fds_expired_time = 5 => 5 phút (5 minutes)

sales_order_details

Chi tiết đơn hàng

object

Xem thông tin mô tả sku_details

shop_program_name

Tên trương trình Shop đăng kí

string

VD: “ShopPlus”

shop_program_amount

Giá tiền shop đăng kí theo trương trình

float64

Phụ thuộc vào shop_program_name

receiver_email

Email người nhận

string

Chỉ hiện thị thông tin đối với đơn hàng E-voucher (sale_product_type = 3)

sku_details

Tên field

Diễn giải

Kiểu dữ liệu

Mô tả

product_name

product_nameTên sản phẩm

text

 

sku

Mã sản phẩm

text

 

quantity

Số lượng

int

 

price

Giá sản phẩm

float64

 

product_variant_id

Id sản phẩm

int

 

Code Snippet request

CURL
curl -X POST \
 https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder/search \
 -H 'Authorization: bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJTdG9yZUlkIjoiMTAwMDc1IiwiVXNlck5hbWUiOiIiLCJTdG9yZVN0YXR1cyI6IjIiLCJTaG9wVHlwZSI6IjEiLCJTdG9yZUxldmVsIjoiIiwiZXhwIjoxNTkxMDk1MzgxLCJpc3MiOiIxMDAwNzUiLCJhdWQiOiIxMDAwNzUifQ.WPABNcaAI5Y0opBDISlgAqrefEIatZ2XUZxu803Blvk' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -d '{
  "page_size": 10,
  "order_status": 2,
  "order_date_from": "2020/06/21",
  "order_date_to": "2020/06/27",
  "order_status_date_from": null,
  "order_status_date_to": null,
  "token": null
}'

Code Snippet response

 • total_records: Tổng số đơn hàng khớp điều kiện tìm kiếm

 • next_token : Token để nhập vào điều kiện tìm kiếm để lấy danh sách kế tiếp (Điều kiện: Vẫn còn kết quả tìm kiếm ở trang kế tiếp).

 • previous_token: Token để nhập vào điều kiện tìm kiếm để lấy danh sách trước đó (Điều kiện: Bắt đầu từ trang thứ 2).

Sample response
{
 "result": {
  "data": [
   {
    "sales_order": {
     "order_number": "14681432381",
     "order_status": 13,
     "payment_status": 1,
     "payment_method": 1,
     "total_amount": 389000,
     "total_amount_buyer": 402000,
     "sub_total": 402000,
     "buyer_phone": "0903607111",
     "buyer_address": "Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B—33B, đường số 8, KCX Tân Thuận",
     "ship_from_address": "123 Nguyễn Đình Chiểu",
     "ship_to_address": "Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B—33B, đường số 8, KCX Tân Thuận",
     "ship_to_region_id": 1,
     "ship_to_district_id": 7,
     "ship_to_ward": "Phường Tân Thuận Đông",
     "receiver_full_address": "",
     "shipping_contact_phone": "0903601234",
     "receiver_name": "Nguyen Tran",
     "sale_product_type": 3,
     "order_date_time_stamp": 1592710705,
     "can_action": true,
     "fds_expired_time": null,
     "shop_program_name": "",
     "shop_program_amount": 0,
     "receiver_email": "aloha@gmail.edu.com"
    },
    "sku_details": [
     {
      "product_variant_id": 28146364,
      "product_name": "[SPTest] Bông Tẩy Trang BeoLa",
      "sku": "nl29032020357",
      "quantity": 1,
      "price": 201000
     },
     {
      "product_variant_id": 28146364,
      "product_name": "[SPTest] Bông Tẩy Trang BeoLa",
      "sku": "nl29032020357",
      "quantity": 1,
      "price": 201000
     }
    ]
   },
   {
    "sales_order": {
     "order_number": "142873638562",
     "order_status": 2,
     "payment_status": 1,
     "payment_method": 1,
     "total_amount": 1000000,
     "total_amount_buyer": 1023000,
     "sub_total": 1000000,
     "buyer_phone": "0903601234",
     "buyer_address": "18",
     "ship_from_address": "123 Nguyễn Đình Chiểu",
     "ship_to_address": "18",
     "ship_to_region_id": 1,
     "ship_to_district_id": 1,
     "ship_to_ward": "Phường Cầu Kho",
     "receiver_full_address": "18 ,Phường Cầu Kho ,Quận 1 ,Hồ Chí Minh",
     "shipping_contact_phone": "0903601234",
     "receiver_name": "Nguyen Tran",
     "sale_product_type": 1,
     "order_date_time_stamp": 1590501285,
     "can_action": false,
     "fds_expired_time": 15,
     "shop_program_name": "",
     "shop_program_amount": 0,
     "receiver_email": ""
    },
    "sku_details": [
     {
      "product_name": "Áo sơ mi 1",
      "sku": "huygenhuygen-Free size_Nâu",
      "quantity": 1,
      "price": 1000000,
      "product_variant_id": 16673653
     }
    ]
   }
  ],
  "total_records": 6,
  "next_token": "TqPupq15TljMzG6Vtf14MYEN/oRIe2TSY6QMicUg4+Av8atS095d4/mosGapTjQDx6cHT2WUQX338ssJXqC5GOA2wphFmrXfXzIJxqV2cfIEDXW7TjcoU6+u0jV/oS2snLGXURwSzpzhL5GNn4g+jr55vhDUX+Qh/fQ+f/9o4dliwgBhuz5IRmCiUMTxqbpUm/nTIeIXAKph/O5bCG2wSyg2fqcPFn5tzlQkuU7b2c+BnlPClr/oI/tuXPPY1Wgndgwsg+k6Nrqm/KtE+hzKrSwN1ggSxD1OeJ2aFfwt8pR7g/UNiV+YOsPjtqlhJUreRghEO2ezb1O1jAECPAJRc39zYD/QfZ+1UWxmPSJpVCjt413qmHAT9WUm+0Gq0UwSvIkxKY0FaaETDbO+DcxDt+9X/X14sYopzq08RXs/tXRXhw6YrUkpm5Ht4rHqrrbTXnPXRg7tRR8272OCZsOt+cWh7ZuooG0+wnljUajZyQQdQ8y8MAPAgY9MGC9NQBAF9J2M/S4aUYphCwj5GSha5xLBnIZ3E6dyT3NOuuBwEdXup134sB0+k35P4XMtDOT/39cD2Zu8TT7KVxnnHtbjcYQy0PU6VZTDuphp0ET2egFRYd9YmJpCwgLlRohNPJqbn3tmThMGMNNhNUQq+SvB5IRhOPZ/fKPVjjYVkHu6+wvwhIwzlbZ5Z/ClEGdtjeX0is6bq9hp6jCJorXhIA26sR8OmxXrTKcCykDDAnm0zupyb0nP1H5srWGr4ah89/VaQBq67LXzw9oQapQKhGlG8zxQtF//lWjLlUz/rdwamiLYImMKRALARPQx+BHbAjB9tRBK37PbvGhYrXv84FPMjFdAwevifdhrRALITlvGukLg5gvyx8fCZgypOMFfyPCK3pyHIHwbNPoB65Ovk/KFxV2LncfVFCvCDQtPLADQLfDJAFdZx4eBEyVgg3wXrkjCC3hv95GPaRLEAzoNhmzFtQaPlWth5lYWMv3kS+Eitum0MaWmCuWR19i7kX7m9E5CGz6k6zhagz/lDQEGbRtmzuvy5FC4/eGyoFBA94qzhqFXBQeYEzSjbFLeNbYnQElplhJXpe8OjKqYDwrzQR1yaA==",
  "previous_token": "TqPupq15TljMzG6Vtf14MYEN/oRIe2TSY6QMicUg4+Av8atS095d4/mosGapTjQDx6cHT2WUQX338ssJXqC5GOA2wphFmrXfXzIJxqV2cfIEDXW7TjcoU6+u0jV/oS2snLGXURwSzpzhL5GNn4g+jr55vhDUX+Qh/fQ+f/9o4dliwgBhuz5IRmCiUMTxqbpUm/nTIeIXAKph/O5bCG2wSyg2fqcPFn5tzlQkuU7b2c+BnlPClr/oI/tuXPPY1Wgndgwsg+k6Nrqm/KtE+hzKrSwN1ggSxD1OeJ2aFfwt8pR7g/UNiV+YOsPjtqlhJUreRghEO2ezb1O1jAECPAJRc39zYD/QfZ+1UWxmPSJpVCjt413qmHAT9WUm+0Gq0UwSvIkxKY0FaaETDbO+DcxDt+9X/X14sYopzq08RXs/tXRXhw6YrUkpm5Ht4rHqrrbTXnPXRg7tRR8272OCZsOt+cWh7ZuooG0+wnljUajZyQQdQ8y8MAPAgY9MGC9NQBAF9J2M/S4aUYphCwj5GSha5xLBnIZ3E6dyT3NOuuBwEdXup134sB0+k35P4XMtDOT/39cD2Zu8TT7KVxnnHtbjcYQy0PU6VZTDuphp0ET2egFRYd9YmJpCwgLlRohNPJqbn3tmThMGMNNhNUQq+SvB5IRhOPZ/fKPVjjYVkHu6+wv+pJ5jntbLF21MCEDk0asB1zQQjuwUBuX6ZyavbLCgmPWdZmSVzWs/UIPTUhJDmPHrp8xZA9e4dG/yVb8koLkI/MT+s63TOJsWGkfWtesOpAEtk/4LuaNE3Ar1MDxZz4JoODh/Ibnlc4GFgyXKNtu1TucMDFQ2Vr07za5tKCbV9aX8EXI7ls/4sDvjDtwoQ4gfa1I2/mTLoiy7QoVtwVjVcANItmZaHtmn0eIEAdjQhcjZ9qoILNZoGD47o1U939Nz+HyrL2B0DvNC8ZsbUCuF8EwT+o/LWgO0UGYnb2LWgVTNR6yT6gj9YJJSvvDYXWhuvdzOD2OZCaDta9AUxjpCp8D8kRx53v6TU1PHaGDAKJFqH8zA7JDvCg4SJjrPZq2Flg9+/NBo+4eH2kLfQHZwn5myCscRVTPrQqPJgY2CfzC5cdyJejWQJl1udkS5BlQ="
 },
 "success": true,
 "error": null,
 "status_code": 200
}