Get Cancel Reason Collection - Lấy danh sách lí do hủy đơn hàng

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get Cancel Reason Collection - Lấy danh sách lí do hủy đơn hàng

API lấy danh sách lí do hủy đơn hàng

Note: Sử dụng mã lí do hủy cho API Update Order Status - Cập nhật trạng thái đơn hàng

Field

Parameter

Description

Type

code

Mã lí do hủy

string

name

Lí do hủy

text

Code Snippet request

CURL
curl -X GET \
 'https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder/reason-collection \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \

Code Snippet response

Sample response
{
 "result": [
  {
   "code": "CBS1",
   "name": "Hủy bởi người bán"
  },
	{
   "code": "CBS100",
   "name": "Hết hàng"
  }
 ],
 "success": true,
 "error": {
  "message": "string",
  "details": "string",
  "error_details": [
   {
    "property_name": "string",
    "message": "string",
    "value": {},
    "code": "string"
   }
  ]
 },
 "status_code": 200
}