Update Order Status - Cập nhật trạng thái đơn hàng

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Update Order Status - Cập nhật trạng thái đơn hàng

API cập nhật trạng thái đơn hàng.

Tham số:

Parameter

Mô tả

Bắt buộc

Ví dụ

order_number

Mã đơn hàng

Có 

string, example: 140061723

order_status

Tình trạng đơn hàng. Chỉ có thể update các trạng thái:

- 3: còn hàng

- 7: đã giao hàng (Chỉ áp dụng cho Shop tự vận chuyển)

-13: Huỷ đơn hàng

int, example: 3

cancel_order_reason

Mã lấy theo API Get Cancel Reason Collection - Lấy danh sách lí do hủy đơn hàng

Không (chỉ dùng cho trường hợp hủy đơn -13)

string, example: cancel_order_reason : "CBS1"

 

allow_check

Cho phép kiểm hàng

không bắt buộc

int chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1

0: không kiểm hàng

1: kiểm hàng

example allow_Check:1

 

Code Snippet request

CURL
curl -X PUT \
 https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -d '{
 "order_number": "142873645429",
 "order_status": 3,
 "cancel_order_reason": null,
 "allow_check":0
 
}'

Code Snippet response

Sample response
{
  "result": true,
  "success": true,
  "error": {
  	"message": "string",
  	"details": "string",
  	"error_details": [
   	{
    	"property_name": "string",
    	"message": "string",
    	"value": {},
    	"code": "string"
   	}
  ]
 },
  "status_code": 200
}