Create Order - Tạo đơn hàng

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Create Order - Tạo đơn hàng

Changed history

Description

Date

Author

Cập nhật lại desc timestamp

Thêm field shop_key ( mã Shop)

Initial

 

Action: SALESORDER.CREATE

Field name

Type

Required

Description

Updated Date

type

string

TRUE

loại action (SALESORDER.CREATE)

 

store_id

int

TRUE

Id của Shop

 

shop_key

string

TRUE

Mã shop

data

object

TRUE

 

 

 

Data:

Field name

Type

Required

Description

Updated Date

id

int

TRUE

auto increment

 

order_number

string

TRUE

 

 

store_id

int

TRUE

ID của shop

 

sales_order_merges

string

TRUE

Danh sách các đơn hàng cha ( đh gộp)

 

is_shop_voucher

bool

FALSE

Voucher của shop (true/false)

 

is_merge

bool

TRUE

Đơn hàng gộp ( true/false)

 

mobile_discount_amount

float64

FALSE

Giảm giá mua hàng qua mobile >=0, mặc định: 0

 

is_self_shipping

bool

FALSE

Shop tự vận chuyển

 

bank_name

string

TRUE

Ngân hàng

 

bank_code

string

TRUE

Mã ngân hàng người mua sử dụng để mua hàng

 

installment_bank_fee

float64

TRUE

Phí trả góp ngân hàng

 

is_installment

bool

FALSE

Trả góp

 

payment_period

string

TRUE

Kỳ hạn thanh toán trả góp

 

installment_fee

float64

TRUE

Phí trả góp thu seller

 

percent_installment

float64

TRUE

% Phí Trả góp' gởi qua Seller

 

is_first_order

bool

FALSE

 

 

sendo_support_fee_to_buyer

float64

TRUE

Sendo hỗ trợ phí người mua

 

voucher_value

float64

TRUE

Tiền voucher theo đơn hàng  >=0

 

seller_shipping_fee

float64

TRUE

Shop hỗ trợ phí vận chuyển

 

senpay_free_shipping

float64

TRUE

Số tiền hỗ trợ buyer khi thanh toán online, Do shop cấu hình. >=0, mặc định: 0

 

sendo_support_fee

float64

TRUE

Số tiền Sendo hỗ trợ phí người bán

 

carrier_phone

string

TRUE

Hotline gói /đơn vị vận chuyển

 

carrier_code

string

TRUE

Mã gói/ đơn vị vận chuyển

 

carrier_name

string

TRUE

Gói/ đơn vị vận chuyển

 

senpay_fee

float64

TRUE

Phí thanh toán Senpay >=0, mặc định: 0

 

cod_fee

float64

FALSE

Phí thu hộ

 

sales_promotion_amount

float64

FALSE

Tiền khuyến mãi flash sale.

 

types_of_sales_promotion

byte

FALSE

Loại chương trình khuyến mãi.

 

sale_product_type

int

FALSE

Đơn hàng sản phẩm , List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng.

 

payment_type

int

FALSE

Loại thanh toán: List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng.

 

ship_from_address

string

TRUE

Địa chỉ lấy hàng

 

ship_from_ward_id

int32

FALSE

Id Phường xã lấy hàng

 

ship_from_district_id

int32

FALSE

ID quận lấy hàng

 

ship_from_region_id

int32

FALSE

ID vùng lấy hàng

 

ship_from_country_code

string

TRUE

Mã quốc gia, mặc định: VN

 

ship_from_zipcode

string

TRUE

Mã bưu điện lấy hàng

 

ship_to_contact_name

string

TRUE

Tên người nhận

 

ship_to_contact_email

string

TRUE

Email người nhận voucher/ evoucher

 

shipping_contact_phone

string

TRUE

Điện thoại liên hệ

 

ship_to_address

string

TRUE

Địa chỉ người nhận

 

ship_to_ward_id

int32

FALSE

Id Phường xã nhận hàng

 

ship_to_district_id

int32

TRUE

ID quận nhận

 

ship_to_region_id

int32

TRUE

ID vùng nhận (vùng miền trong nước)

 

ship_to_country_code

string

TRUE

Mã quốc gia (nhận hàng), mặc định: VN

 

buyer_id

int

TRUE

ID người mua hàng

 

buyer_name

string

TRUE

Tên người mua

 

buyer_phone

string

TRUE

Điện thoại người mua hàng

 

buyer_address

string

TRUE

Địa chỉ người mua

 

buyer_district_id

int

FALSE

Quận huyện người mua

 

buyer_region_id

int

FALSE

Tỉnh thành người mua

 

order_status

int

TRUE

Trạng thái đơn hàng, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng.

 

shipping_type

int

TRUE

Hình thức vận chuyển, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng.

 

shipping_fee

float64

TRUE

Phí vận chuyển >=0

 

total_amount

float64

TRUE

Tiền thanh toán cho Shop:

total_amount = sub_total - seller_shipping_fee + sendo_support_fee - senpay_free_shipping - voucher_value (voucher_value = 0 nếu is_shop_voucher == false ) - buyer_loyalty_amount - mobile_discount_amount - installment_fee - affiliate_total_amount - senpay_fee - declare_value_fee

 

total_amount_buyer

float64

TRUE

Tiền thanh toán của khách hàng

weight

float64

TRUE

Trọng lượng đơn hàng  >=0

 

actual_weight

float64

TRUE

rọng lượng NVC cân lại >=0, mặc định: 0

 

payment_method

int

TRUE

Phương thức thanh toán, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng. .

 

note

string

TRUE

Ghi chú theo đơn hàng

 

payment_status

int

TRUE

Trạng thái thanh toán đơn hàng, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng. .

 

sub_total

float64

TRUE

Tổng tiền sản phẩm >=0

 

ticket_use_date

int64

FALSE

Ngày sử dụng khi mua đơn hàng Voucher/EVoucher

 

payment_status_date_time_stamp

int64

TRUE

Ngày cập nhật trạng thái thanh toán

UTC/GMT +7

created_date_time_stamp

int64

FALSE

 

UTC/GMT +7

updated_date_time_stamp

int64

FALSE

 

UTC/GMT +7

order_date_time_stamp

int64

TRUE

Ngày tạo đơn hàng

UTC/GMT +7

order_status_date_time_stamp

int64

TRUE

Ngày cập nhật trạng thái đơn hàng

UTC/GMT +7

can_action

bool

TRUE

True: có thể thao tác đơn hàng .

False: đơn hàng đang trong quá trình kiểm tra, không thể thao tác.

 

fds_expired_time

int

FALSE

Thời gian ( phút) dự kiến của quá trình kiểm đơn hàng .

payment_type1

int

FALSE

Loại thanh toán toán 1, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng. .

 

payment_type1_amount1

float64

FALSE

Tiền thanh toán loại 1

 

payment_type2

int

FALSE

Loại thanh toán toán 2, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên đơn hàng.

 

payment_type1_amount2

float64

FALSE

Tiền thanh toán loại 2

 

sales_order_details

object[]

TRUE

Danh sách sản phẩm của đơn hàng.

Tham khảo table sales_order_details .

 

 

sales_order_details:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

product_variant_id

int

TRUE

Mã sản phẩm

 

product_name

string

TRUE

Tên sản phẩm

 

store_sku

string

TRUE

 

quantity

int

TRUE

Số lượng sản phẩm theo đơn hàng, giá trị >=1

 

size_value

string

TRUE

 

color_value

string

TRUE

 

price

float64

TRUE

Giá bán  >=0

 

sub_total

float64

FALSE

Giá trị sản phẩm

 

weight

float64

TRUE

Trọng lượng sản phẩm, giá trị >0

 

is_available

bool

FALSE

 

 

product_image

string

TRUE

 

 

description

string

TRUE

 

 

unit_id

int

TRUE

Đơn vị của sản phẩm

 

attribute_hash

string

TRUE

 

 

 

Sample:

 

{
 "type": "SALESORDER.CREATE",
 "shop_key":"fe83e4e71f3d23121fc6def5faca1d",
 "data": {
  "id": 40375445,
  "order_number": "14219654799",
  "store_id": 587488,
  "sales_order_merges": null,
  "is_shop_voucher": false,
  "is_merge": false,
  "mobile_discount_amount": 0,
  "is_self_shipping": false,
  "bank_name": "",
  "bank_code": "",
  "installment_bank_fee": 0,
  "is_installment": false,
  "installment_fee": 0,
  "is_first_order": null,
  "sendo_support_fee_to_buyer": 13000,
  "reason_cancel_code": null,
  "tracking_number": null,
  "voucher_value": 0,
  "seller_shipping_fee": 0,
  "senpay_free_shipping": 0,
  "sendo_support_fee": 0,
  "affiliate_from_soure": null,
  "affiliate_name": "",
  "affiliate_total_amount": 0,
  "carrier_phone": "1900 6771",
  "carrier_code": "ecom_shipping_dispatch_cptc",
  "carrier_name": "Chuyển phát tiêu chuẩn",
  "payment_period": "",
  "percent_installment": 0,
  "buyer_loyalty_amount": 0,
  "senpay_fee": 0,
  "tracking_order_source": 1,
  "cod_fee": 0,
  "sales_promotion_amount": 0,
  "types_of_sales_promotion": 0,
  "sale_product_type": 1,
  "payment_type": null,
  "ship_from_address": "47 ho thi ky",
  "ship_from_ward_id": 26890,
  "ship_from_district_id": 17,
  "ship_from_region_id": 1,
  "ship_from_country_code": null,
  "ship_from_zipcode": "700000",
  "ship_to_contact_name": "0380000081 ",
  "ship_to_contact_email": "",
  "shipping_contact_phone": "0380000081",
  "ship_to_address": "kks djfjdjgd",
  "ship_to_ward_id": 26734,
  "ship_to_district_id": 1,
  "ship_to_region_id": 1,
  "ship_to_country_code": "VN",
  "ship_to_zipcode": "700000",
  "buyer_id": 10765362,
  "buyer_name": "0380000081 ",
  "buyer_phone": "0380000081",
  "buyer_address": "kks djfjdjgd",
  "buyer_district_id": 1,
  "buyer_region_id": 1,
  "order_status": 2,
  "shipping_type": 1,
  "shipping_fee": 13000,
  "total_amount": 423444,
  "total_amount_buyer": 423444,
  "weight": 24,
  "actual_weight": 24,
  "payment_method": 1,
  "note": "",
  "pay_refund_id": null,
  "pay_cash_transfer_id": null,
  "payment_code": null,
  "refund_trans": null,
  "pay_checkout_id": null,
  "payment_status": 1,
  "sub_total": 423444,
  "ticket_use_date": 0,
  "payment_status_date_time_stamp": 1592400875,
  "created_date_time_stamp": 1592375676,
  "updated_date_time_stamp": 1592375676,
  "order_date_time_stamp": 1592400875,
  "order_status_date_time_stamp": 1592400875,
  "can_action": true,
  "fds_expired_time": 0,
  "payment_type1": 0,
  "payment_type1_amount": 0,
  "payment_type2": 0,
  "payment_type2_amount": 0,
  "sales_order_details": [
   {
    "product_variant_id": 20590812,
    "product_name": "quần áo thời trang",
    "store_sku": "345er-23",
    "quantity": 1,
    "size_value": null,
    "color_value": null,
    "price": 423444,
    "sub_total": null,
    "weight": 24,
    "is_available": true,
    "product_image": "https://media3-stg.scdn.vn/img3/2020/05_07/UXKHqonoD6YhdsSgnb5F.jpg",
    "description": "Kích thước: 26 - Màu sắc test checkout : Nâu ",
    "unit_id": 1,
    "attribute_hash": "602_19093"
   }
  ]
 }
}