Order Update - Cập nhật thông tin đơn hàng

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Order Update - Cập nhật thông tin đơn hàng

Changed history

Description

Date

Author

Cập nhật lại desc timestamp

Thêm field shop_key ( mã Shop)

 

Action: SALESORDER.UPDATE

Field name

Type

Required

Description

Updated Date

type

string

TRUE

loại action (SALESORDER.UPDATE )

 

store_id

int

TRUE

Id của Shop

 

shop_key

string

TRUE

Mã shop

data

object

TRUE

 

 

 

 

Model Info

Field name

Type

Requeired

Description

Updated Date

order_number

string

TRUE

 

 

order_action

string

TRUE

Bao gồm các action:

 • UNLOCK: Đơn hàng có thể process.

 • CANCEL: Hủy đơn hàng

 

 

data

object

 

Xem: Thông tin data theo order_action

 

 

Thông tin data theo order_action

 • UNLOCK

Field name

Type

Requeired

Description

 

can_action

bool

TRUE

True: có thể thao tác đơn hàng .

False: đơn hàng đang trong quá trình kiểm tra, không thể thao tác.

 

 • CANCEL

Field name

Type

Required

Description

 

order_number

string

True

Mã đơn hàng

 

cancel_by

string

True

Người hủy

 

order_status

int

True

Trạng thái đơn hàng

 

reason_cancel_code

string

True

Mã lý do hủy

 

cancel_reason

string

True

Lý do hủy

 

cancel_date_timestamp

int64

True

Thời gian hủy

UTC/GMT + 7

 • Example (unlock)

{
  "type":"SALESORDER.UPDATE",
  "shop_key":"fe83e4e71f3d23121fc6def5faca1d",
  "data":{
    "order_action": "UNLOCK",
    "order_number": "123456789",
    "data": {
      "can_action": true
    }
  }
}
 • Example (Cancel)

{
  "type":"SALESORDER.UPDATE",
  "shop_key":"fe83e4e71f3d23121fc6def5faca1d",
  "data":{
    "order_action": "CANCEL",
    "order_number": "123456789",
    "data":{
      "order_number":"",
      "cancel_by":"",
      "order_status":0,
      "reason_cancel_code":"",
      "cancel_reason":"",
      "cancel_date_timestamp":0
    }
  }
}