Create Or Update - Tạo và cập nhật sản phẩm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Create Or Update - Tạo và cập nhật sản phẩm

Changed history

Description

Date

Author

add field variant_attribute_hash

add 2 field trong extended_shipping_package

is_using_standard : bool gói tiêu chuẩn

is_using_eco : bool gói bưu kiện

video_links

xóa, không còn sử dụng nữa

Lưu ý: Những sản phẩm ở trạng thái này sẽ không được cập nhật

 • status = 1 ( Chờ duyệt)

 • status = 4 ( Hủy)

 • status = 5 ( Đã xóa)

Để tạo được sản phẩm hợp lệ, Shop cần cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu theo các bước bên dưới

Shop có thể lấy ngành hàng cấp theo hướng dẫn Get Category - Lấy thông tin ngành hàng

Shop có thể lấy ngành hàng cấp theo hướng dẫn Get attribute - Lấy thông thuộc tính

Shop có thể lấy ngành hàng cấp theo hướng dẫn Get brand - Lấy thông tin thương hiệu

Chú ý: Khi thêm sản phẩm thì Id = 0, cập nhật thì Id={product_id}

Tên field

Tên diễn giải

kiểu dữ liệu

Dùng trong tạo/ cập nhật sản phẩm

bắt buộc

Mô tả

id

Id sản phẩm

int

Truyền >0 để cập nhật, 0 để tạo 1 sản phẩm mới

name

Tên sản phẩm

text

 

sku

Mã sản phẩm

text

Unique không trùng đối với 1 shop

price

Giá gốc sản phẩm

decimal

 

stock_availability

Trạng thái còn hàng

boolean

Còn hàng/ hết hàng, khi tạo và cập nhật nếu "stock_quantity" <=0 thì field này phải có value false (hết hàng)

stock_quantity

Tồn kho

int

Tồn kho của sp đơn

description

Mô tả

text

Input dạng html raw text không vượt quá 20 hình (<img> tag), min 100 , max 100.000 ký tự

cat_4_id

Mã ngành hàng cấp 4

int

Mã ngành hàng cuối của sp

tags

Từ khóa

text

Không

 

relateds

Sp liên quan

array

 

 

 

seo_keyword

Từ khóa SEO

text

Không

 

seo_title

Tiêu đề SEO

text

Không

 

seo_description

Mô tả SEO

text

Không

 

promotion_price

Giá khuyến mãi

decimal

Không

Không

Không còn sử dụng

brand_id

Id thương hiệu

int

Không

Bắt buộc > 0 đổi với shopmall, shop thường không sử dụng

video_links

Link dẫn tới video của sp

string[]

Không


không còn sử dụng

height

Chiều cao

decimal

Hợp lệ khi Khối lượng có giá trị hoặc "dài, rộng cao" có giá trị

length

Chiều dài

decimal

width

Chiều rộng

decimal

weight

Khối lượng

decimal

unit_id

Đơn vị

int

 Ví dụ: 1 → Cái

1 : Cái (Single)

2 : Bộ (Set)

3:  Chiếc (One)

4: Đôi (Double)

5: Hộp (Box)

6: Cuốn (Book)

7: Chai (Bottle)

8: Thùng (Crate)

avatar

Hình avatar

object

pictures

Danh sách hình của

Array

certificate_file

danh sách file chứng từ sp

Array

 

Shop mall bắt buộc có field này


 

attributes

danh sách thuộc tính sp

Array

Mô tả ở table dưới

special_price

Giá khuyến mãi

decimal

Không

Giá khuyến mãi 
(Nếu Field này có giá trị thì bắt buộc phải nhập thời gian khuyến mãi)

promotion_from_date

Ngày bắt đầu khuyến mãi

Date

Không

 

promotion_to_date

Ngày kết thúc khuyến mãi

Date

Không

 

extended_shipping_package

Cấu hình vận chuyển

object

 


is_using_instant: có dùng gói Hoả tốc

is_using_in_day: có dùng gói trong ngày

is_self_shipping: có tự vận chuyển

is_using_standard: có dùng gói tiêu chuẩn

is_using_eco: có dùng gói bưu kiện

variants

Danh sách sp con

array

 

mô tả ở table bên dưới

is_config_variant

Sản phẩm cấu hình

boolean

Nếu false → sp không có sp con, variants không bắt buộc. YES → phải có variants

voucher

thông tin Loại sản phẩm

 


product_type: 1,2,3  1 → sp Vật lý , 2: sp Voucher vé giấy, 3: eVoucher

is_check_date: boolean : nếu True thì startDate và endDate phải có giá trị

start_date: Ngày bắt đầu hiệu lực của Voucher/ E-Voucher. Có hiệu lực khi is_check_date=true.

end_date: Ngày kết thúc hiệu lực của Voucher/ E-Voucher.Có hiệu lực khi is_check_date=true.

product_status

 

Truyền status

int

 

 

**Attributes:

attribute_id

Id thuộc tính

int

Đối với trường hợp attribute_is_custom = true thì attribute_id phải được tạo ra khác với các attribute_id hiện có

attribute_name

Tên Thuộc tính

text

Không

Áp dụng cho trường hợp attribute_is_custom = true - tự tạo bất kì

attribute_code

Mã thuộc tính

text

Không

Không

Áp dụng cho trường hợp attribute_is_custom = true - tự tạo bất kì

attribute_values

giá trị thuộc tính

array


id: Id của giá trị thuộc tính, khác với id của attribute

value: giá trị hiển thị trên UI của thuộc tính

is_custom: Có phải giá trị User tự thêm ngoài hệ thống hay không

is_selected: Giá trị có đang được lưu trong sản phẩm này hay không

attribute_img: link hình ảnh dùng cho thuộc tính có hình (màu sắc)

attribute_is_custom

Có phải thuộc tinh user tự tạo ngoài hệ thống hay không

boolean

true: thuộc tính shop tự tạo thêm, false: thuộc tính hệ thống

attribute_is_checkout

Cấu hình bắt buộc phải chọn theo ngàng hàng

boolean

Hệ thống tự sinh ra, không cho thay đổi - Đối với attribute_is_custom = true thì giá trị là false

**Variant: Sản phẩm con

Tên field

Tên diễn giải

Kiểu dữ liệu

Dùng trong cập nhật/ Tạo

Bắt buộc

Mô tả

variant_attributes

thuộc tính đã chọn của sp con

array

xem thêm table **Attributes

variant_sku

mã sản phẩm con

text

không được trùng trong 1 sản phẩm

variant_price

Giá

decimal

 

variant_special_price

Giá khuyến mãi

decimal

không

Giá khuyến mãi 
(Nếu Field này có giá trị thì bắt buộc phải nhập thời gian khuyến mãi)

variant_quantity

Tồn kho

int

Không

 

variant_promotion_start_date

Ngày bắt đầu khuyến mãi

date

Không

 

variant_promotion_end_date

Ngày kết thức khuyến mãi

date

Không

 

 

Code Snippet request

curl -X POST \
 https://open.sendo.vn/api/partner/product \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \ 
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "sku": "string",
 "price": 0,
 "weight": 0,
 "stock_availability": true,
 "description": "string",
 "cat_4_id": 0,
 "tags": "string",
 "relateds": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "sku": "string",
   "category_name": "string",
   "price": 0,
   "status": 0,
   "image": "string"
  }
 ],
 "seo_keyword": "string",
 "seo_title": "string",
 "seo_description": "string",
 "product_image": "string",
 "brand_id": 0,
 "video_links": "string",
 "height": 0,
 "length": 0,
 "width": 0,
 "unit_id": 0,
 "stock_quantity": 0,
 "avatar": {
  "picture_url": "string"
 },
 "pictures": [
  {
   "picture_url": "string"
  }
 ],
 "certificate_file": [
  {
   "id": 0,
   "table_name": "string",
   "table_id": 0,
   "file_name": "string",
   "attachment_url": "string",
   "display_order": 0
  }
 ],
 "attributes": [
  {
   "attribute_id": 0,
   "attribute_name": "string",
   "attribute_code": "string",
   "attribute_is_custom": true,
   "attribute_is_checkout": true,
   "attribute_values": [
    {
     "id": 0,
     "value": "string",
     "attribute_img": "string",
     "is_selected": true,
     "is_custom": true
    }
   ]
  }
 ],
 "promotion_from_date": "2020-06-18T02:51:38.858Z",
 "promotion_to_date": "2020-06-18T02:51:38.858Z",
 "is_promotion": true,
 "extended_shipping_package": {
  "is_using_instant": true,
  "is_using_in_day": true,
  "is_self_shipping": true
 },
 "variants": [
  {
   "variant_attributes": [
    {
     "attribute_id": 0,
     "attribute_code": "string",
     "option_id": 0
    }
   ],
   "variant_sku": "string",
   "variant_price": 0,
   "variant_promotion_start_date": "2020-06-18T02:51:38.858Z",
   "variant_promotion_end_date": "2020-06-18T02:51:38.858Z",
   "variant_special_price": 0,
   "variant_quantity": 0
  }
 ],
 "is_config_variant": true,
 "special_price": 0,
 "voucher": {
  "product_type": 0,
  "start_date": "2020-06-18T02:51:38.858Z",
  "end_date": "2020-06-18T02:51:38.858Z",
  "is_check_date": true
 }
}'


Code Snippet response

{
 "result": 132465889,
 "success": true,
 "error": {
  "message": "string",
  "details": "string",
  "error_details": [
   {
    "property_name": "string",
    "message": "string",
    "value": {},
    "code": "string"
   }
  ]
 },
 "status_code": 200
}