Get Category - Lấy thông tin ngành hàng

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get Category - Lấy thông tin ngành hàng

Ngành hàng được phân ra các cấp: 0, 1, 2, 3, shop có thể lấy thông tin ngành hàng các cấp như hướng dẫn bên dưới

Request
curl -X GET \
 https://open.sendo.vn/api/partner/category/0\
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \ 
Response
{
  "result": [
    {
      "id": 3651,
      "name": "PWA",
      "parent_id": 2,
      "level": 2,
      "is_config_variant": false,
      "is_self_shipping": false,
      "attribute": null,
      "product_types": null
    },
    {
      "id": 1663,
      "name": "Điện thoại - Máy tính bảng",
      "parent_id": 2,
      "level": 2,
      "is_config_variant": false,
      "is_self_shipping": false,
      "attribute": null,
      "product_types": null
    },
    ....
  ],
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}

Bổ sung thêm thông tin

Tên field

Kiểu dữ liệu

Mô tả

is_config_variant

bool

Ngành hàng yêu cầu khi thêm sản phẩm phải  cấu hình theo bộ thuộc tính hay không

 • True: Theo bộ thuộc tính 

 • False: Cơ bản ( theo version cũ)

is_checkout

bool

Thuộc tính này có checkout hay không

True: có

False: không

Request
curl -X GET \
 https://open.sendo.vn/api/partner/category/1663 \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \ 
Response
{
  "result": [
    {
      "id": 2338,
      "name": "Điện thoại - Máy tính bảng | Máy tính bảng mới",
      "parent_id": 1663,
      "level": 3,
      "is_config_variant": false,
      "is_self_shipping": false,
      "attribute": [],
      "product_types": null
    },
    {
      "id": 2922,
      "name": "Điện thoại - Máy tính bảng | Máy tính bảng cũ",
      "parent_id": 1663,
      "level": 3,
      "is_config_variant": false,
      "is_self_shipping": false,
      "attribute": [
        {
          "id": 333,
          "control_type": "ComboBox",
          "name": "Xuất xứ",
          "is_required": true,
          "is_checkout": false,
          "attribute_values": [
            {
              "id": 1418,
              "value": "Mỹ",
              "is_selected": false
            },
            {
              "id": 1419,
              "value": "Nhật Bản",
              "is_selected": false
            },
						.....
          ]
        },
        {
          "id": 1542,
          "control_type": "TextBox",
          "name": "Thẻ nhớ ngoài",
          "is_required": false,
          "is_checkout": false,
          "attribute_values": [
            {
              "id": 26362,
              "value": null,
              "is_selected": false
            }
          ]
        },
				.....
      ],
      "product_types": null
    }
  ],
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}