Get attribute - Lấy thông thuộc tính

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get attribute - Lấy thông thuộc tính

Thuộc tính được định danh theo ngành hàng và thuộc tính ở Sendo được định danh ở ngành hàng cấp cuối cùng, do vậy, để lấy được thông tin thuộc tính, Shop cần phải có thông tin ngành hàng cấp 3.

Hướng dẫn lấy thông tin ngành hàng cấp 3 Get Category (Lấy thông tin ngành hàng)

Tên field

Kiểu dữ liệu

Mô tả

is_checkout

bool

Thuộc tính này có checkout hay không

True: có

False: không

is_config_variant

bool

Ngành hàng yêu cầu khi thêm sản phẩm phải  cấu hình theo bộ thuộc tính hay không

 • True: Theo bộ thuộc tính 

 • False: Cơ bản ( theo version cũ)

Request
curl -X GET \
 https://open.sendo.vn/api/partner/category/attribute/1663 \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \ 
Response
{
  "result": {
    "id": 1663,
    "name": "Điện thoại - Máy tính bảng",
    "parent_id": 2,
    "level": 2,
    "is_config_variant": true,
    "is_self_shipping": false,
    "attribute": [
      {
        "id": 298,
        "control_type": "CheckBox",
        "name": "Kích thước",
        "is_required": true,
        "is_checkout": true,
        "attribute_values": [
          {
            "id": 25304,
            "value": "27",
            "is_selected": false
          },
          {
            "id": 14344,
            "value": "8",
            "is_selected": false
          },
          ....
        ]
      },
      {
        "id": 1488,
        "control_type": "ComboBox",
        "name": "Chiều dài tay áo",
        "is_required": true,
        "is_checkout": false,
        "attribute_values": [
          {
            "id": 24982,
            "value": "Không tay",
            "is_selected": false
          },
          {
            "id": 24983,
            "value": "Tay ngắn",
            "is_selected": false
          },
          {
            "id": 24984,
            "value": "Tay lửng",
            "is_selected": false
          },
          {
            "id": 24985,
            "value": "Tay dài",
            "is_selected": false
          }
        ]
      },
      ......
    ],
    "product_types": [
      1
    ]
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}