Update Product - Cập nhật thông tin sản phẩm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Update Product - Cập nhật thông tin sản phẩm

Changed history

Description

Date

Author

Thêm field shop_key ( mã Shop)

Initial

 

Type: PRODUCT.UPDATE

Field name

Type

Required

Description

Updated Date

type

string

TRUE

loại action (PRODUCT.UPDATE)

 

store_id

int

TRUE

Id của Shop

 

shop_key

string

TRUE

Mã shop

data

object

TRUE

 

 

 

Data:

Field name

Type

Required

Description

Updated Date

id

int

True

Id sản phẩm.

 

name

string

True

Tên sản phẩm.

 

store_sku

string

True

Mã sản phẩm.

 

stock_availability

bool

True

Còn hàng/ hết hàng.

 

cat4_id

int

True

Id nghành hàng.

 

product_status

int

True

Trạng thái sản phẩm,List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm.

 

updated_user

string

True

User cập nhật cuối.

 

updated_date_timestamp

int64

True

Thời gian cập nhập sản phẩm lần cuối.

 

product_image

string

True

Hình đại diện sản phẩm

 

ReasonComment

int

True

Id thương hiệu sản phẩm.

 

ReasonCode

string

False

Mã lý do

 

ReasonDesc

string

False

Mô tả lý do.

 

IsReview

bool

False

Kiểm duyệt sản phẩm.

 

ReviewDateTimestamp

int64

False

Thời gian kiểm duyệt.

 

stock_quantity

int

True

Số lượng tồn kho.

 

extended_shipping_package

object

False

Cấu hình hình thức vận chuyển cho từng sku.

Tham khảo table extended_shipping_package.

 

variants

object[]

False

Cấu hình giá/ tồn kho theo sản phẩm con( cấu hình theo bộ ma trận thuộc tính)

Tham khảo table variants.

 

price

float64

False

Giá gốc.

 

special_price

float64

False

Giá khuyến mãi.

 

qty

int

False

Số lượng tồn kho.

 

promotion_start_date_timestamp

int64

False

Ngày bắt đầu khuyến mãi.

 

promotion_end_date_timestamp

int64

False

Ngày kết thúc khuyến mãi.

 

is_promotion

bool

False

= True: sản phẩm đang khuyến mãi.

 

voucher

object

True

Thông tin loại sản phẩm.

Tham khảo table voucher.

 

 

extended_shipping_package:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

is_using_instant

bool

False

Cấu hình sử dụng gói hỏa tốc.

 

is_self_shipping

bool

False

Cấu hình shop tự vận chuyển.

 

 

variants:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

attributes

object[]

True

Danh sách bộ ma trận giá trị theo từng thuộc tính.

Tham khảo table attributes.

 

is_promotion

int

False

1: Sản phẩm con đang chạy khuyển mãi.

0: Sản phẩm con đang chạy giá bình thường.

 

sku_user

string

True

Mã sản phẩm con.

 

price

float64

True

Giá gốc sản phẩm con.

 

special_price

float64

False

Giá khuyến mãi sản phẩm con.

 

qty

int

True

Số lượng tồn kho sản phẩm con.

 

promotion_start_date_timestamp

int64

False

Thời gian bắt đầu khuyến mãi.

 

promotion_end_date_timestamp

int

False

Thời gian kết thúc khuyến mãi.

 

is_flash_sales

bool

False

 

 

campaign_status

int

False

 

 

 

voucher:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

product_type

int

True

Loại sản phẩm, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm. .

 

start_date

DateTime

False

Ngày bắt đầu hiệu lực. ( có hiệu lực khi is_check_date= true)

 

end_date

DateTime

False

Ngày kết thúc hiệu lực. ( có hiệu lực khi is_check_date= true)

 

is_check_date

bool

False

Option chọn ngày sử dụng.

 

 


Sample:

 

{
 "type": "PRODUCT.UPDATE",
 "shop_key":"fe83e4e71f3d23121fc6def5faca1d",
 "data": {
  "id": 0,
  "name": "string",
  "store_sku": "string",
  "price": 0,
  "stock_availability": true,
  "cat4_id": 0,
  "product_status": 0,
  "updated_date_timestamp": 0,
  "product_image": "string",
  "reason_code": "string",
  "reason_desc": "string",
  "is_review": true,
  "review_date_timestamp": 0,
  "updated_user": "string",
  "stock_quantity": 0,
  "promotion_from_date_timestamp": 0,
  "promotion_to_date_timestamp": 0,
  "is_promotion": true,
  "extended_shipping_package": {
   "is_using_instant": true,
   "is_using_in_day": true,
   "is_self_shipping": true
  },
  "variants": [
   {
    "attributes": [
     {
      "attribute_id": 0,
      "attribute_code": "string",
      "option_id": 0
     }
    ],
    "is_promotion": 0,
    "sku_user": "string",
    "price": 0,
    "special_price": 0,
    "final_price": 0,
    "qty": 0,
    "attribute_hash": "string",
    "promotion_start_date_timestamp": 0,
    "promotion_end_date_timestamp": 0,
    "is_flash_sales": true,
    "campaign_status": 0
   }
  ],
  "is_config_variant": true,
  "is_config_variant_cate": true,
  "special_price": 0,
  "voucher": {
   "product_type": 0,
   "start_date": "2020-06-17T23:20:06.816Z",
   "end_date": "2020-06-17T23:20:06.816Z",
   "is_check_date": true
  }
 }
}