Create product - Tạo sản phẩm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Create product - Tạo sản phẩm

Changed history

Description

Date

Author

Thêm field shop_key ( mã Shop)

Initial

 

Action: PRODUCT.CREATE

Field name

Type

Required

Description

Updated date

type

string

TRUE

loại action ( PRODUCT.CREATE)

 

store_id

int

TRUE

Id của Shop

 

shop_key

string

TRUE

Mã shop

data

object

TRUE

 

 

 

Data:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

id

int

True

Id sản phẩm.

 

name

string

True

Tên sản phẩm.

 

store_sku

string

True

Mã sản phẩm.

 

stock_availability

bool

True

Còn hàng/ hết hàng.

 

description

string

True

Mô tả chi tiết sản phẩm.

 

cat4_id

int

True

Id nghành hàng.

 

product_status

int

True

Trạng thái sản phẩm,List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm.

 

product_tags

string

False

Từ khóa.

 

updated_date_timestamp

int64

True

Thời gian cập nhập sản phẩm lần cuối.

 

created_date_timestamp

int64

True

Thời gian tạo sản phẩm.

 

product_relateds

object[]

False

Tham khảo table product_relateds bên dưới.

 

seo_key_word

string

True

Từ khóa SEO.

 

seo_title

string

True

Tiêu đề SEO.

 

seo_description

string

True

Mô tả SEO.

 

product_image

string

True

Hình đại diện sản phẩm

 

brand_id

int

True

Id thương hiệu sản phẩm.

 

updated_user

string

False

Người cập nhật cuối.

 

video_links

string

False

Link video ( youtube).

 

height_product

decimal

False

Chiều cao.

 

length_product

decimal

False

Chiều dài.

 

witdh_product

decimal

False

Chiều rộng.

 

unit_id

int

True

Đơn vị sản phẩm, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm. .

 

stock_quantity

int

True

Số lượng tồn kho.

 

product_pictures

object[]

True

Danh sách hình của sản phẩm.

Tham khảo table picture bên dưới.

 

attributes

object[]

True

Thuộc tính sản phẩm.

 

extended_shipping_package

object

False

Cấu hình hình thức vận chuyển cho từng sku.

Tham khảo table extended_shipping_package.

 

variants

object[]

False

Cấu hình giá/ tồn kho theo sản phẩm con( cấu hình theo bộ ma trận thuộc tính)

Tham khảo table variants.

 

product_link

string

True

Url sản phẩm trên sendo.vn

 

is_config_variant

bool

True

= True: sản phẩm đang có cấu hình giá sản phẩm con.

 

price

float64

False

Giá gốc.

 

special_price

float64

False

Giá khuyến mãi.

 

qty

int

False

Số lượng tồn kho.

 

promotion_start_date_timestamp

int64

False

Ngày bắt đầu khuyến mãi.

 

promotion_end_date_timestamp

int64

False

Ngày kết thúc khuyến mãi.

 

is_promotion

bool

False

= True: sản phẩm đang khuyến mãi.

 

voucher

object

True

Thông tin loại sản phẩm.

Tham khảo table voucher.

 

 

product_relateds:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

id

int

True

Id sản phẩm.

 

name

string

True

Tên sản phẩm.

 

store_sku

string

True

Mã sản phẩm.

 

category_name

string

True

Tên nghành hàng.

 

price

float64

True

Giá sản phẩm.

 

product_status

int

True

Trạng thái sản phẩm, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm. .

 

product_image

string

True

Hình đại diện sản phẩm.

 

 

picture:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

picture_url

string

True

url hình sản phẩm.

 

 

attribute:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

id

int

True

Id thuộc tính.

 

attribute_type

int

False

Loại thuộc tính.

 

name

string

True

Tên thuộc tính.

 

is_required

Bool

False

=True: thuộc tính yêu cầu bắt buộc.

 

attribute_code

string

True

Mã thuộc tính.

 

is_custom

bool

True

=True: Thuộc tính của Shop.

 

is_checkout

bool

True

= True: thuộc tính bắt buộc, sản phẩm cấu hình giá theo sản phẩm con.

 

is_image

bool

False

= True: thuộc tính màu sắc

 

attribute_values

object[]

 

Tham khảo table attribute_values.

{
  "id": 0,
  "display_order": 0,
  "value": "string",
  "attribute_img": "string",
  "is_selected": true,
  "is_custom": true
 }

 

 

attribute_values:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

id

int

True

Id của giá trị thuộc tính.

 

value

string

True

Tên giá trị thuộc tính.

 

attribute_img

string

False

Hình ảnh của giá trị thuộc tính.

 

is_selected

bool

True

= true: giá trị thuộc tính đang có hiệu lực.

 

is_custom

bool

True

Giá trị thuộc tính của Shop tạo.

 

 

extended_shipping_package:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

is_using_instant

bool

False

Cấu hình sử dụng gói hỏa tốc.

 

is_self_shipping

bool

False

Cấu hình shop tự vận chuyển.

 

 

variants:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

attributes

object[]

True

Danh sách bộ ma trận giá trị theo từng thuộc tính.

Tham khảo table attributes.

 

is_promotion

int

False

1: Sản phẩm con đang chạy khuyển mãi.

0: Sản phẩm con đang chạy giá bình thường.

 

sku_user

string

True

Mã sản phẩm con.

 

price

float64

True

Giá gốc sản phẩm con.

 

special_price

float64

False

Giá khuyến mãi sản phẩm con.

 

qty

int

True

Số lượng tồn kho sản phẩm con.

 

promotion_start_date_timestamp

int64

False

Thời gian bắt đầu khuyến mãi.

 

promotion_end_date_timestamp

int

False

Thời gian kết thúc khuyến mãi.

 

is_flash_sales

bool

False

 

 

campaign_status

int

False

 

 

 

voucher:

Field name

Type

Required

Description

Updated date

product_type

int

True

Loại sản phẩm, List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm. .

 

start_date

DateTime

False

Ngày bắt đầu hiệu lực. ( có hiệu lực khi is_check_date= true)

 

end_date

DateTime

False

Ngày kết thúc hiệu lực. ( có hiệu lực khi is_check_date= true)

 

is_check_date

bool

False

Option chọn ngày sử dụng.

 

 

Sample:

{
 "type": "PRODUCT.CREATE",
 "shop_key":"fe83e4e71f3d23121fc6def5faca1d",
 "data": {
  "id": 0,
  "name": "string",
  "store_sku": "string",
  "price": 0,
  "weight": 0,
  "stock_availability": true,
  "description": "string",
  "cat2_id": 0,
  "cat3_id": 0,
  "cat4_id": 0,
  "product_status": 0,
  "product_tags": "string",
  "updated_date_timestamp": 0,
  "created_date_timestamp": 0,
  "product_relateds": [
   {
    "id": 0,
    "name": "string",
    "store_sku": "string",
    "category_name": "string",
    "price": 0,
    "product_status": 0,
    "product_image": "string"
   }
  ],
  "seo_key_word": "string",
  "seo_title": "string",
  "seo_description": "string",
  "seo_score": 0,
  "product_image": "string",
  "is_enable": true,
  "brand_id": 0,
  "is_review": true,
  "updated_user": "string",
  "video_links": "string",
  "height_product": 0,
  "length_product": 0,
  "witdh_product": 0,
  "unit_id": 0,
  "stock_quantity": 0,
  "picture": {
   "picture_url": "string"
  },
  "product_pictures": [
   {
    "picture_url": "string"
   }
  ],
  "attributes": [
   {
    "id": 0,
    "attribute_type": 0,
    "name": "string",
    "is_required": true,
    "control_type": "string",
    "input_type": 0,
    "attribute_code": "string",
    "display_order": 0,
    "is_custom": true,
    "is_checkout": true,
    "is_image": true,
    "attribute_values": [
     {
      "id": 0,
      "background": "string",
      "display_order": 0,
      "value": "string",
      "attribute_img": "string",
      "is_selected": true,
      "is_custom": true
     }
    ]
   }
  ],
  "version_no": "string",
  "extended_shipping_package": {
   "is_using_instant": true,
   "is_using_in_day": true,
   "is_self_shipping": true
  },
  "variants": [
   {
    "attributes": [
     {
      "attribute_id": 0,
      "attribute_code": "string",
      "option_id": 0
     }
    ],
    "is_promotion": 0,
    "sku_user": "string",
    "price": 0,
    "special_price": 0,
    "final_price": 0,
    "qty": 0,
    "attribute_hash": "string",
    "promotion_start_date_timestamp": 0,
    "promotion_end_date_timestamp": 0,
    "is_flash_sales": true,
    "campaign_status": 0
   }
  ],
  "product_link": "string",
  "is_config_variant": true,
  "is_config_variant_cate": true,
  "special_price": 0,
  "promotion_from_date_timestamp": 0,
  "promotion_to_date_timestamp": 0,
  "is_promotion": true,
  "promotion_note": "string",
  "voucher": {
   "product_type": 0,
   "start_date": "2020-06-17T23:13:48.495Z",
   "end_date": "2020-06-17T23:13:48.495Z",
   "is_check_date": true
  },
 }
}