List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm.

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

List of enums - Danh sách các enum sử dụng trên sản phẩm.

Changed history

Description

Date

Author

Initial

Enum

Detail

Description

product_status

[Display(Name = "Nháp")] Draft = 0,
[Display(Name = "Chờ duyệt")] Submitted = 1,
[Display(Name = "Đã duyệt")] Approved = 2,
[Display(Name = "Từ chối")] Rejected = 3,
[Display(Name = "Hủy")]Cancelled = 4,

[Display(Name = "Đã xóa")] Deleted = 5,

Trạng thái sản phẩm

product_type

[Display(Name = "Sản phẩm vật lý")] VatLy = 1,
[Display(Name = "Voucher/Vé giấy")] Voucher = 2,
[Display(Name = "E-voucher/Vé điện tử")] eVoucher = 3

Loại sản phẩm

unit

[Display(Name = "Cái")] Single = 1,
[Display(Name = "Bộ")] Set = 2,
[Display(Name = "Chiếc")] One = 3,
[Display(Name = "Đôi")] Double = 4,
[Display(Name = "Hộp")] Box = 5,
[Display(Name = "Cuốn")] Book = 6,
[Display(Name = "Chai")] Bottle = 7,
[Display(Name = "Thùng")] Crate = 8

Đơn vị sản phẩm.