Update By Field Masks - Cập nhật theo field mong muốn

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Update By Field Masks - Cập nhật theo field mong muốn

Api nhận 1 Array các sản phẩm cần cập nhật theo field mask

Url:

https://open.sendo.vn/api/partner/product/update-by-field-mask
Request
[
 {
  "id": 0,
  "name": "string",
  "sku": "string",
  "price": 0,
  "weight": 0,
  "stock_availability": true,
  "description": "string",
  "cat_4_id": 0,
  "tags": "string",
  "relateds": [
   {
    "id": 0,
    "name": "string",
    "sku": "string",
    "category_name": "string",
    "price": 0,
    "status": 0,
    "image": "string"
   }
  ],
  "seo_keyword": "string",
  "seo_title": "string",
  "seo_description": "string",
  "product_image": "string",
  "brand_id": 0,
  "video_links": "string",
  "height": 0,
  "length": 0,
  "width": 0,
  "unit_id": 0,
  "stock_quantity": 0,
  "avatar": {
   "picture_url": "string"
  },
  "pictures": [
   {
    "picture_url": "string"
   }
  ],
  "certificate_file": [
   {
    "id": 0,
    "table_name": "string",
    "table_id": 0,
    "file_name": "string",
    "attachment_url": "string",
    "display_order": 0
   }
  ],
  "attributes": [
   {
    "attribute_id": 0,
    "attribute_name": "string",
    "attribute_code": "string",
    "attribute_is_custom": true,
    "attribute_is_checkout": true,
    "attribute_values": [
     {
      "id": 0,
      "value": "string",
      "attribute_img": "string",
      "is_selected": true,
      "is_custom": true
     }
    ]
   }
  ],
  "promotion_from_date": "2020-11-13T07:42:43.131Z",
  "promotion_to_date": "2020-11-13T07:42:43.131Z",
  "is_promotion": true,
  "extended_shipping_package": {
   "is_using_instant": true,
   "is_using_in_day": true,
   "is_self_shipping": true,
   "is_using_standard": true,
   "is_using_eco": true
  },
  "variants": [
   {
    "variant_attributes": [
     {
      "attribute_id": 0,
      "attribute_code": "string",
      "option_id": 0
     }
    ],
    "variant_sku": "string",
    "variant_price": 0,
    "variant_promotion_start_date": "2020-11-13T07:42:43.131Z",
    "variant_promotion_end_date": "2020-11-13T07:42:43.132Z",
    "variant_special_price": 0,
    "variant_quantity": 0,
    "field_mask": [
     "string"
    ],
    "variant_attribute_hash": "string"
   }
  ],
  "is_config_variant": true,
  "special_price": 0,
  "voucher": {
   "product_type": 0,
   "start_date": "2020-11-13T07:42:43.132Z",
   "end_date": "2020-11-13T07:42:43.132Z",
   "is_check_date": true
  },
  "installments": [
   0
  ],
  "sendo_video": [
   {
    "hls_url": "string",
    "seller_video_id": "string",
    "thumbnail_url": "string"
   }
  ],
  "field_mask": [
   "string"
  ],
  "product_status": 0
 }
]
Response
{
  "result": [
   {
    "product_id": 0,
    "error_message": ""
   }
  ],
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200,
  "total_records": null,
  "params": null
 }

 

 

Tên Field

Kiểu dữ liệu

field mask tương ứng khi cập nhật

bắt buộc

Mô tả

id

int

 

bắt buộc

field_mask****

string[]

 

không

 

name

string

name

không

tên sản phẩm

sku

string

sku

không

mã sản phẩm

price

float

price

không

giá

Special_Price

float

special_price

không

giá km

stock_availability

bool

stock_availability

không

còn/hết hàng

promotion_from_date

datetime

promotion_from_date

không

 

promotion_to_date

datetime

promotion_to_date

không

 

StockQuantity

int

quantity

không

 

product_status

int

product_status

không

chỉ hỗ trợ value = 5 (xóa), truyền sai value không có tác dụng.

variants

variant[]

 

không

có field mask cho từng field. Xem table dưới

note: Sản phẩm có variant thì không cập nhật StockQuantity(quantity) được, quantity sẽ dựa vào quantity của variants

**** chỉ truyền khi có nhu cầu cập nhật thông tin cơ bản của sản phẩm.

Variants

Tên field

Tên diễn giải

field mask cập nhật

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả

variant_attribute_hash

mã do hệ thống sinh ra để phân biệt các variant

 

 

 

variant_sku

mã sản phẩm con

sku

text

không

không được trùng trong 1 sản phẩm

variant_price

Giá

price

decimal

không

 

variant_special_price

Giá khuyến mãi

special_price

decimal

không

 

variant_quantity

Tồn kho

quantity

int

Không

 

variant_promotion_start_date_timestamp

Ngày bắt đầu khuyến mãi

promotion_start_timestamp

int64

Không

 

variant_promotion_end_date_timestamp

Ngày kết thức khuyến mãi

promotion_end_timestamp

int64

Không

 

field_mask

field update

 

string[]

let Sku = "sku";
let Price = "price";
let SpecialPrice = "special_price";
let PromotionStartTimestamp = "promotion_start_timestamp";
let PromotionEndTimestamp = "promotion_end_timestamp";
let Quantity = "quantity";

 

Ví dụ:

Request:

curl --location --request POST 'https://open.sendo.vn/api/partner/product/update-by-field-mask' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: bearer {token}' \
--data-raw '[
  {
    "id": 18994647,
    "name": "2222 ssd new name to update bla bla bla",
    "sku": "1clone asds adas dsad as",
    "Field_Mask": [
      "name",
      "sku"
    ],
    "variants": [
      {
        "variant_sku": "2222226_3434 2222222",
        "variant_price": 90000.0,
        "variant_special_price": 0.0,
        "variant_quantity": 99,
        "variant_promotion_start_date_timestamp": null,
        "variant_promotion_end_date_timestamp": null,
        "variant_is_flash_sales": null,
        "variant_campaign_status": null,
        "variant_attribute_hash": "19093_42514",
        "field_mask": [
          "sku"
        ]
      }
    ]
  }
]'

 

Response:

{
  "result": {
    "result": [
      {
        "product_id": 18994647
      }
    ],
    "success": true,
    "error": null,
    "status_code": 200,
    "total_records": null,
    "params": null
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}