Get Installment Terms - Lấy thông tin cấu hình trả góp

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get Installment Terms - Lấy thông tin cấu hình trả góp

API Lấy thông tin cấu hình trả góp

Tên field

Tên diễn giải

kiểu dữ liệu

Dùng trong tạo/ cập nhật sản phẩm

bắt buộc

Mô tả

label

Tên cấu hình trả góp

text

Không

Không

 

period

Thời gian trả góp

int

Không

 

percent

Phần trăm trả góp

float

Không

Không

Mức phần trăm trả góp

is_active

Trạng thái đăng ký

boolean

Không

Không

Trạng thái đăng ký cấu hình trả góp của shop
true => có đăng ký
false => không đăng ký

Request
curl -X GET \
 https://open.sendo.vn/api/partner/payment/shop-installment\
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \ 
Response
{
  "result": {
    "installment_terms": [
      {
        "label": "Trả góp 3 tháng",
        "period": 3,
        "percent": 2.0
      },
      {
        "label": "Trả góp 6 tháng",
        "period": 6,
        "percent": 3.0
      },
      {
        "label": "Trả góp 9 tháng",
        "period": 9,
        "percent": 5.0
      },
      {
        "label": "Trả góp 12 tháng",
        "period": 12,
        "percent": 6.0
      }
    ],
    "is_active": true
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}