List of carrier configurations - Lấy danh sách cấu hình vận chuyển của sản phẩm.

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

List of carrier configurations - Lấy danh sách cấu hình vận chuyển của sản phẩm.

Request:

curl -i -X GET \
  -H "Authorization:bearer {token}" \
 'https://open.sendo.vn/api/partner/store/carriers'

 

Response:

{
  "result": {
    "is_using_instant": false,
    "is_using_in_day": false,
    "is_self_shipping": true,
    "is_using_standard": true,
    "is_using_eco": true
  },
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": null
}