Registration, Authenticate and Authorization - Đăng ký, xác thực kết nối

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Registration, Authenticate and Authorization - Đăng ký, xác thực kết nối

1. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng

Tham khảo hướng dẫn Registration api - Hướng dẫn đăng ký

2. Hướng dẫn hủy kết nối với Sendo

Tham khảo hướng dẫn Disconnect api - Tắt kết nối api