Order (Đơn hàng)

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Order (Đơn hàng)

Tổng quan về hệ thống đơn hàng

 • Để tạo điều kiện shop có thêm phương tiện tiếp cận, quản lý, vận hành đơn hàng trên Sendo ngoài trang quản lý https://ban.sendo.vn/ như hiện tại, shop có thể tiếp cận việc nhận và xử lý đơn hàng qua api. Để có cái nhìn chung, tổng quát về đơn hàng, shop có thể diagram overview bên dưới

Lưu ý: Shop chỉ có thể sử dụng api bắt buộc phải thực hiện đăng ký như hướng dẫn ở tài liệu Authenticate and Authorization (Xác thực kết nối)

 

 • Sendo hỗ trợ shop quản lý đơn hàng với các thao tác: lấy đơn hàng, xác nhận đơn hàng, in đơn hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển, huỷ đơn, …

1. Lấy thông tin đơn hàng mới

Để tiếp cận thông tin đơn hàng trên Sendo, Sendo hỗ trợ shop 2 phương thức tiếp cận đơn

 • Chủ động lấy đơn hàng từ Sendo: Sendo hỗ trợ shop 2 cách lấy thông tin như bên dưới

 • Đăng ký nhận thông tin đơn hàng khi có đơn hàng phát sinh

  • Đây là phương thức Sendo mở rộng, tạo điều kiện để Shop có được thông tin đơn hàng, cập nhật thông tin đơn hàng nhanh nhất có thể, thời gian đáp ứng tương đồng việc shop nhận biết thông tin trên https://ban.sendo.vn. Để làm được như vậy, Shop cần đăng ký nhận thông tin đơn hàng khi đăng ký kết nối api như hình bên dưới:


    

  • Quy trình cập nhật thông tin chủ động như hình bên dưới

  • Thông tin chi tiết để push qua cho shop được định nghĩa và hướng dẫn chi tiết ở Create Order - Tạo đơn hàng

2. Xử lý đơn hàng

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, việc tiếp theo shop nên làm là gì nhỉ? Chắc chắn là xác nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề về chuẩn bị hàng, vận chuyển hàng rồi.

Để có cái nhìn tổng quát, Shop xem mô hình luồng hoạt động bên dưới:

Từ mô hình luồng hoạt động, Shop sẽ nhận thấy chúng ta cần có các xử lý chính như bên dưới

 • Kiểm tra đơn hàng
  Đơn hàng phát sinh sẽ được Sendo review các thông tin hợp lệ: gian lận, … do vậy, Shop cần kiểm tra 2 thông tin trong đơn hàng can_action, fds_expired_time. Nếu can_action = false nghĩa là đơn hàng đang được Sendo kiểm tra tính hợp lệ của đơn, shop sẽ không thể thực hiện bất cứ xử lý nào cho đơn hàng cho đến khi việc xử lý hoàn tất (xem thêm bước dưới) hoặc hết thời gian được ghi nhận ở fds_expired_time
  Việc review tính hợp lệ đơn hàng sẽ có thể hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định ở fds_expired_time. Vậy, làm sao shop có thể tiếp nhận được thông tin này sớm nhất để có thể xác nhận và xử lý đơn hàng sớm nhất như mọng đợi, Sendo hỗ trợ shop 2 phương thức

  • Shop chủ động get thông tin từ api get thông tin đơn hàng như mục 1

  • Để chủ động hơn, Sendo hỗ trợ shop 1 phương thức mới: Sendo sẽ push thông tin cập nhật thông báo Shop việc review đã hoàn tất, thông tin push cho Shop được hướng dẫn ở đây Order Update - Cập nhật thông tin đơn hàng, order_action: UNLOCK.

  • Để làm được việc này, Shop cần đăng ký nhận thông tin thông báo ở màn hình đăng ký api.   Flow chi tiết

 • Xác nhận thông tin đơn hàng
  Shop có thể thực hiện xác nhận đơn hàng theo 2 cách

 • In đơn hàng
  Sau khi xác nhận đơn hàng, hệ thống Sendo sẽ tiến hành tạo mã vận đơn cho đơn hang, đơn sau khi có mã vận đơn mới có thể in đơn và tiến hành vận chuyển đơn
  Để đảm bảo thông tin nhất quán và chính xác thông tin, shop nên dùng mẫu in đơn do Sendo thiết kế, để có được mẫu in đơn này, shop có thể lấy qua hướng dẫn Print Bill - In vận đơn

 • Vận chuyển đơn hàng
  Sau khi xác nhận và đơn hàng đã sẵn sàng cho việc in đơn, shop cần in đơn hàng để gián lên kiện hàng. Có 2 trường hợp xảy ra:

  • Nếu đơn hàng Sendo vận chuyển, việc vận chuyển đơn hàng sẽ được xử lý và hoàn tất đơn hàng

  • Đối với shop tự vận chuyển, sau khi xác nhận đơn hàng việc vận chuyển sẽ do Shop xử lý hoàn toàn, do vậy, sau khi viêc giao hàng hoàn tất, Shop cần cập nhật trạng thái vận chuyển “đã giao hàng“ lên hệ thống Sendo qua api Update Order Status - Cập nhật trạng thái đơn hàng . Để cập nhật thông tin về vận chuyển, Shop lưu ý status sử dụng là 7 (order_status: 7)

3. Hủy đơn hàng

Trong trường hợp shop đã hết hàng và không thể sẵn sàng giao hàng được hoặc vì 1 số lý do khác và có nhu cầu hủy đơn hàng, Shop có thể thực hiện hủy đơn hàng theo hướng dẫn qua api Update Order Status - Cập nhật trạng thái đơn hàng

Để cập nhật thông tin về vận chuyển, Shop lưu ý status sử dụng là 13 (order_status: 13), ngoài ra, cần cung cấp thông tin lý do hủy “cancel_order_reason“, Danh sách lý do hủy shop có thể lấy được qua api Get Cancel Reason Collection - Lấy danh sách lí do hủy đơn hàng