Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

 

Áp dụng cho đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật ngày 15/03/2023

 

MỤC LỤC QUY CHẾ VẬN HÀNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/ SENDO STATION


CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Giới thiệu chung về Dịch Vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station 
Điều 2. Giải thích thuật ngữ 


CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION 
Điều 3. Quyền của Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station 
Điều 4. Nghĩa vụ của Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station 


CHƯƠNG III. NGÀY MỞ CỬA, THỜI GIAN MỞ CỬA, NGÀY ĐÓNG CỬA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION 
Điều 5. Ngày Mở Cửa hoạt động 
Điều 6. Thời Gian Mở Cửa hoạt động 
Điều 7. Ngày Đóng Cửa hoạt động 


CHƯƠNG IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION 
Điều 8. Nhận Bảng Thông Tin Hàng Hoá 
Điều 9. Nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển 
Điều 10. Lưu trữ, bảo quản Hàng Hoá tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station 
Điều 11. Giao Hàng Hoá cho Khách Hàng 
Điều 12. Tạo khiếu nại và xác nhận khiếu nại cho Khách Hàng 


CHƯƠNG V. CHÍNH SÁCH CHI TRẢ PHÍ GIAO NHẬN DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION 
Điều 13. Phí Giao Nhận 
Điều 14. Đối soát và thanh toán Phí Giao Nhận 
CHƯƠNG VI. BẢO MẬT THÔNG TIN 
Điều 15. Thông Tin Mật 
Điều 16. Nghĩa vụ bảo mật 
Điều 17. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo mật 


CHƯƠNG VII. QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐIỂM NẠP TIỀN VÍ FARM 
Điều 18. Đăng ký và điều kiện của điểm nạp tiền Ví Farm 
Điều 19. Hoạt động nạp tiền Ví Farm 
Điều 20. Hành vi không được chấp thuận 
Điều 21. Phí Giao Nhận trên mỗi giao dịch nạp tiền Ví Farm 


CHƯƠNG VIII. QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU SENDO FARM 
Điều 22. Giới thiệu chung về Dịch Vụ Giới Thiệu Sendo Farm 
Điều 23. Điều kiện hưởng Phí Giao Nhận


CHƯƠNG IX. QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION 
Điều 24. Các quy tắc và hình thức xử lý

 

XEM TẠI ĐÂY