Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

 

Áp dụng cho đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật ngày 30/08/2023

 

MỤC LỤC QUY CHẾ VẬN HÀNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/ SENDO STATION

 

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC SENDO FARM TẠI ĐÂY


ĐIỀU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


ĐIỀU 2. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT


ĐIỀU 3. NGÀY MỞ CỬA, NGÀY ĐÓNG CỬA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM
3.1 Ngày Mở Cửa hoạt động
3.2. Ngày Đóng Cửa hoạt động


ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH THƯỞNG, THỜI GIAN TRẢ THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ THƯỞNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC SENDO FARM

 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TÁC SENDO FARM
5.1 Quyền của Đối Tác Sendo
5.2 Nghĩa vụ của Đối Tác Sendo

 

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

 

ĐIỀU 7. QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC SENDO
7.1 Tuân thủ pháp luật
7.2 Tôn trọng khách hàng
7.3 Tôn trọng Sendo
7.4. Tôn trọng quy trình hoạt động

 

XEM TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC SENDO FARM