Một số lưu ý dành cho Shop khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Một số lưu ý dành cho Shop khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển?

Trong quá trình vận hành không thể tránh khỏi các sự cố không mong muốn xảy ra liên quan đến vận chuyển như giao chậm, bể vỡ hay mất hàng. Để chủ động bảo vệ tài sản cũng như nhanh chóng giải quyết các khiếu nại với đối tác vận chuyển, Shop cần lưu ý các hướng dẫn sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ đến Sendo:

1. Mã đơn hàng: Cần cung cấp đầy đủ và chính xác mã đơn hàng hoặc mã vận đơn. Nếu khiếu nại từ 05 đơn hàng trở lên, Sendo khuyến nghị Shop hãy gửi thành tệp tin excel để được hỗ trợ và phản hồi nhanh chóng.
2. Hình ảnh/ quay phim (video):
- Hình ảnh/quay phim (video) đóng gói đối với các khiếu nại bể vỡ, mất hàng, dán nhầm vận đơn...
- Hình ảnh/quay phim (video) đồng kiểm với các khiếu nại bể vỡ, tráo hàng, mất hàng một phần, dán nhầm vận đơn...
Lưu ý: Hình ảnh/ quay phim (video) phải thể hiện được
- Thời gian chụp hoặc quay phim (video)
- Nhìn rõ được mã đơn hàng, vận đơn..
- Video không được cắt, ghép, gián đoạn...
3. Biên bản:
- Biên bản ký nhận lấy hàng: đối với khiếu nại chưa nhận hàng hoàn, mất hàng, dán nhầm bill, đã lấy hàng nhưng cập nhật hủy lấy hàng không thành công...
- Biên bản đồng kiểm: đối với khiếu nại bể vỡ, tráo hàng, mất hàng, dán nhầm bill...
Lưu ý:
- Biên bản phải được lập thành 02 bảng, Shop sẽ giữ 01 bảng và bưu tá Nhà vận chuyển sẽ giữ bảng còn lại.
- Biên bản phải có đầy đủ chữ ký, họ tên bưu tá
- Biên bản phải thể hiện được ngày tháng lập biên bản, nội dung mô tả tình trạng, thực trạng gói hàng do Shop tự ghi nhận.
4. Thời hạn khiếu nại:
- Không quá 02 ngày (kể từ thời gian đơn được cập nhật tình trạng cuối cùng) đối với các khiếu nại lấy hàng không thành công, giao hàng không thành công hoặc cập nhật sai trạng thái đơn hàng đã lấy thành lấy không thành công.
- Không quá 30 ngày (kể từ thời gian đơn được cập nhật tình trạng cuối cùng) đối với các khiếu nại mất hàng, chưa nhận hàng hoàn, mất hàng, tráo hàng, cập nhật sai trạng thái đã giao thành hủy giao chưa thành công...